POPLATKY ŠKD

              

Vážení rodičia,

riaditeľstvo SŠI vám oznamuje, že poplatok za ŠKD za obdobie dištančného vzdelávania vám bude odpočítaný v budúcom školskom roku.

Žiakom, ktorí nepokračujú vo vzdelávaní na našej škole bude poplatok vrátený.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

                                                                                     ZNOVUOTVORENIE SŠI                                                     

Vážení rodičia,

od 01.06.2020 (pondelok) bude vyučovanie v Spojenej škole internátnej, Vlastenecké nám. 1, Bratislava opäť obnovené. 

Prevádzka školy bude od 7,30 hod. do 16,30 hod. Ranný školský klub detí a školský internát nebudú v prevádzke.

 

Zákonný zástupca je povinný pri vstupe do budovy odovzdať dieťa zamestnancovi školy, ktorý vykoná ranný filter. V prípade, že dieťa bude vykazovať známky choroby, musí si zákonný zástupca zobrať dieťa domov. Pri prvom nástupe do školy alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 dni  je potrebné odovzdať podpísané Vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa /files/aktivity/aktuality/vyhlasenie.pdf . V prípade, že  nemáte možnosť priložené vyhlásenie vytlačiť, vypíšete ho priamo pri vstupe do budovy školy. Zákonný zástupcanemôže poslať dieťa do školy samé.

 

Dieťa môže do školy priviesť a tiež ho zo školy vyzdvihnúť len osoba, ktorá s ním žije v spoločnej domácnosti.

Žiaci 2. stupňa nemusia do školy prichádzať, ani ju opúšťať v sprievode zákonného zástupcu.

 

Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy a tiež pri odchode žiaka (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov). Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň 2 rúška a papierové jednorazové vreckovky. 

 

Vyučovanie začína o 8:00 hod, končí 4. vyučovacou hodinou (11:40) - 1.stupeň, 5. vyučovacou hodinou (12:35) - 2. stupeň.

Niektoré triedy budú zlúčené do skupín v závislosti od počtu žiakov a možností personálneho zabezpečenia prevádzky školy. Skupiny sa v danom týždni nemenia.

 

Na základe hygienicko-epidemiologických opatrení, budú nástupy na obed:

11:40 P.A, P.B, P.C, P.D, 1A, 1.B, 1C

12:10 1.D, 2.A, 2.B, 2.C, 3.A, 3.B, 3.C

12:40 4.A, 4.B, 2.stupeň

Žiadame vás, aby ste svoje deti vyzdvihovali hneď po vyučovaní (deti, ktoré neobedujú), po obede (podľa rozpisu) alebo od 14:45 do 16:30 najneskôr. 

Prosíme, zabezpečiť pitný režim, desiatu prípadne olovrant.

 

S pozdravom

vedenie školy

                                                                                                 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                     Darujte nám 2% z Vašej dane.

                                                                                                   Ďakujeme!

                                                                                               

Vážení rodičia!

Blíži sa zdaňovacie obdobie za rok 2019. Preto Vás prosíme, myslite na Vaše deti a darujte im 2% Vašich daní. Pomôžete im zlepšiť a uľahčiť ich študijné výsledky.

Vopred Vám ďakujeme.

Neinvestičný fond ZŠI pre žiakov s chybami reči, Vlastenecké námestie č. 1, 851 01 Bratislava

IČO: 31 750 150

Tlačivo - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby: /files/aktivity/aktuality/2019-vyhlasenie-1.pdf

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                    Školské potreby 2019/2020

                                                     /files/aktivity/aktuality/skolske-potreby-ziaka-7.doc

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                              

                                                                                    OZNAM - školská jedáleň

                            Od 2. 5. 2019 nebudú mať mestské deti možnosť z organizačných dôvodov    

                        chodiť na školskú desiatu a olovrant, netýka sa to žiakov ŠMŠ a internátnych detí.

                                                                       Ďakujeme za pochopenie!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                        

                                             Relaxačná miestnosť – SNOEZELEN

Pri príležitosti Medzinárodného dňa deti sme otvorili miestnosť v ktorej môžu žiaci relaxovať. Snoezelen je multifunkčná metóda, ktorá sa realizuje v obzvlášť príjemnom a upravenom prostredí pomocou svetelných a zvukových prvkov, vôní a hudby, pričom jej cieľom je vyvolanie zmyslových pocitov. Odborníci odporúčajú využitie priestoru v zariadeniach ako sú materské, základné školy a  integračné centrá.  


Vo všeobecnosti cieľom nie je len uvoľnenie, pohoda a spokojnosť, ale aj stimulácia zmyslového vnímania a rozvoja osobnosti žiaka. Podpora sa vzťahuje na viaceré oblasti vývinu: vnímanie, emocionalitu, kognitívne procesy, komunikáciu alebo motoriku. Ďalším cieľom môže byť  redukcia stresu a stereotypného správania, zvýšenie motivácie, iniciatívy a zlepšenie vzťahu medzi žiakom a učiteľom. V pedagogickej praxi môže Snoezelen slúžiť ako opatrenie zamerané na rozvoj a skvalitnenie procesu výchovy a vzdelávania.
Máme veľkú radosť, že sme vytvorili takéto príjemné prostredie na našej škole Z PROJEKTU NADÁCIE J & T NA VÝCHOVU A VZDELÁVANIE
za čo im patrí veľké ĎAKUJEME.