OZNAM - PRERUŠENIE VYUČOVANIA

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov

alebo     zamestnancov škôl     a  školských zariadení      na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov

Ústredného     krízového štábu, ktoré je zapríčinené     šírením    respiračného ochorenia      vyvolaného novým

koronavírusom COVID-19   v nadväznosti   na prerušenie od 16. marca 2020    do 29. marca 2020 prerušuje aj

naďalej   vyučovanie na školách     a    školských zariadeniach v období         od 30. marca 2020 do odvolania.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                     Darujte nám 2% z Vašej dane.

                                                                                                   Ďakujeme!

                                                                                               

Vážení rodičia!

Blíži sa zdaňovacie obdobie za rok 2019. Preto Vás prosíme, myslite na Vaše deti a darujte im 2% Vašich daní. Pomôžete im zlepšiť a uľahčiť ich študijné výsledky.

Vopred Vám ďakujeme.

Neinvestičný fond ZŠI pre žiakov s chybami reči, Vlastenecké námestie č. 1, 851 01 Bratislava

IČO: 31 750 150

Tlačivo - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby: /files/aktivity/aktuality/2019-vyhlasenie-1.pdf

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                    Školské potreby 2019/2020

                                                     /files/aktivity/aktuality/skolske-potreby-ziaka-7.doc

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                              

                                                                                    OZNAM - školská jedáleň

                            Od 2. 5. 2019 nebudú mať mestské deti možnosť z organizačných dôvodov    

                        chodiť na školskú desiatu a olovrant, netýka sa to žiakov ŠMŠ a internátnych detí.

                                                                       Ďakujeme za pochopenie!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                        

                                             Relaxačná miestnosť – SNOEZELEN

Pri príležitosti Medzinárodného dňa deti sme otvorili miestnosť v ktorej môžu žiaci relaxovať. Snoezelen je multifunkčná metóda, ktorá sa realizuje v obzvlášť príjemnom a upravenom prostredí pomocou svetelných a zvukových prvkov, vôní a hudby, pričom jej cieľom je vyvolanie zmyslových pocitov. Odborníci odporúčajú využitie priestoru v zariadeniach ako sú materské, základné školy a  integračné centrá.  


Vo všeobecnosti cieľom nie je len uvoľnenie, pohoda a spokojnosť, ale aj stimulácia zmyslového vnímania a rozvoja osobnosti žiaka. Podpora sa vzťahuje na viaceré oblasti vývinu: vnímanie, emocionalitu, kognitívne procesy, komunikáciu alebo motoriku. Ďalším cieľom môže byť  redukcia stresu a stereotypného správania, zvýšenie motivácie, iniciatívy a zlepšenie vzťahu medzi žiakom a učiteľom. V pedagogickej praxi môže Snoezelen slúžiť ako opatrenie zamerané na rozvoj a skvalitnenie procesu výchovy a vzdelávania.
Máme veľkú radosť, že sme vytvorili takéto príjemné prostredie na našej škole Z PROJEKTU NADÁCIE J & T NA VÝCHOVU A VZDELÁVANIE
za čo im patrí veľké ĎAKUJEME.