POLATKY ŠKD  

Vážení rodičia,

riaditeľstvo SŠI vám oznamuje, že poplatok za ŠKD za obdobie dištančného vzdelávania vám bude odpočítaný v budúcom školskom roku.

Žiakom, ktorí nepokračujú vo vzdelávaní na našej škole bude poplatok vrátený.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   ZNOVUOTVORENIE SŠI                                                                

Vážení rodičia,

od 01.06.2020 (pondelok) bude vyučovanie v Spojenej škole internátnej, Vlastenecké nám. 1, Bratislava opäť obnovené. 

Prevádzka školy bude od 7,30 hod. do 16,30 hod. Ranný školský klub detí a školský internát nebudú v prevádzke.

 

Zákonný zástupca je povinný pri vstupe do budovy odovzdať dieťa zamestnancovi školy, ktorý vykoná ranný filter. V prípade, že dieťa bude vykazovať známky choroby, musí si zákonný zástupca zobrať dieťa domov. Pri prvom nástupe do školy alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 dni  je potrebné odovzdať podpísané Vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa /files/aktivity/znovuotvorenie-ssi/vyhlasenie.pdf. V prípade, že  nemáte možnosť priložené vyhlásenie vytlačiť, vypíšete ho priamo pri vstupe do budovy školy. Zákonný zástupcanemôže poslať dieťa do školy samé.

 

Dieťa môže do školy priviesť a tiež ho zo školy vyzdvihnúť len osoba, ktorá s ním žije v spoločnej domácnosti.

Žiaci 2. stupňa nemusia do školy prichádzať, ani ju opúšťať v sprievode zákonného zástupcu.

 

Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy a tiež pri odchode žiaka  (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov). Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň 2 rúška a papierové jednorazové vreckovky. 

 

Vyučovanie začína o 8:00 hod, končí 4. vyučovacou hodinou (11:40) - 1.stupeň, 5. vyučovacou hodinou (12:35) - 2. stupeň.

Niektoré triedy budú zlúčené do skupín v závislosti od počtu žiakov a možností personálneho zabezpečenia prevádzky školy. Skupiny sa v danom týždni nemenia.

 

Na základe hygienicko-epidemiologických opatrení, budú nástupy na obed:

11:40 P.A, P.B, P.C, P.D, 1A, 1.B, 1C

12:10 1.D, 2.A, 2.B, 2.C, 3.A, 3.B, 3.C

12:40 4.A, 4.B, 2.stupeň

Žiadame vás, aby ste svoje deti vyzdvihovali hneď po vyučovaní (deti, ktoré neobedujú), po obede (podľa rozpisu) alebo od 14:45 do 16:30 najneskôr. 

Prosíme, zabezpečiť pitný režim, desiatu prípadne olovrant.

 

S pozdravom vedenie školy

 

Vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa si môžete stiahnuť tu: /files/aktivity/znovuotvorenie-ssi/vyhlasenie.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

OZNAM O PRIJÍMANÍ NOVÝCH  ŽIAKOV

Spojená škola internátna oznamuje zákonným zástupcom žiakov, že nerobí zápis. Všetky otázky týkajúce sa prijímania nových žiakov do našej ZŠ a detí do ŠMŠ, prosím, smerujte na školskú psychologičku.

E- mail kontakt: zsi.skolska.psychologicka@gmail.com