LEGO MASTER VLASTENECKÉ

Vo februári sa na našej škole uskutočnila súťaž LEGO MASTERS VLASTENECKE 2023. Projekt bol postavený na procese „Learning by doing“ (učenie v procese, resp. zážitkové učenie).

Na hodine technickej výchovy dostali žiaci II. stupňa presné inštrukcie, vypracovali si plán projektu a na nasledujúcich troch hodinách technickej výchovy ho zrealizovali - vystavali z lego kociek.  Žiaci týmto spôsobom rozvíjali predstavivosť, budovali si sebavedomie. Objavovali, spoznávali, nachádzali záujem a približovali sa k reálnemu životu, čím si nahrádzali teoretické a izolované poznatky do jednotného celku.

Žiaci pracovali na projekte spoločne ako trieda. Museli sa vedieť SPOLU dohodnúť čo budú stavať, SPOLU nakresliť návrh projektu a SPOLU projekt z lega postavať a pomenovať. Cieľom teda nebola len samotná realizácia projektu,  ale najmä prostredníctvom projektu napomôcť k socializácii žiakov v triede a kooperácií medzi žiakmi.

Výstava zhotovených exponátov sa konala 27.2.2023 vo vestibule školy. Bola určená najmä pre žiakov 1.stupňa, ktorí hlasovali za víťazný projekt, stavbu.

Najväčší počet hlasov a titul LEGO MASTERS VLASTENECKÉ získala trieda 7.A.  Na druhom mieste sa umiestnila trieda 5.A a tretie miesto obsadila trieda 6.A.

Víťazom srdečne gratulujeme.