Materská škola

Materská škola na Vlasteneckom námestí v Bratislave je súčasťou Spojenej školy internátnej.  Poskytuje predprimárne vzdelávanie, plní ciele a požiadavky Školského vzdelávacieho programu pod názvom „Povedajko“. Východiskom pre tvorbu školského vzdelávacieho programu je Štátny vzdelávací program ISCED O – predprimárne vzdelávanie v materských školách ako základný záväzný dokument školy.

Cieľová skupina -  deti od 5 do 6 rokov, ktoré majú logopedickú diagnózu a vyžadujú pravidelnú predškolskú výchovu s logopedickým zameraním. Celkový počet detí v triede je 12 .

V prípade, že chcete, aby Vaše dieťa navštevovalo MŠ,  je potrebné vypísať  žiadosť  o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v MŠ s logopedickým zameraním  a  následne ho podať na riaditeľstve Spojenej školy internátnej, Vlastenecké nám. 1 v Bratislave.  

Tlačivo na stiahnutie:  /files/o-skole/materska-skola/ziadost-prijatie.doc

Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť spoločensky vyhovujúce rečové schopnosti, optimálnu emocionálnu, sociálnu a kognitívnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu.
Zameranie našej materskej školy okrem logopedického aspektu je aj  na environmentálnu výchovu, aktívny vzťah k životnému prostrediu a zdravý životný štýl vychádza zo samotnej podstaty školy. Umožníme našim deťom utvárať si základné zručnosti poznávania prírody tak, aby ich boli schopné aplikovať v reálnych činnostiach. Za týmto účelom preferujeme metódy, ktoré aktivizujú dieťa a uspokojujú jeho túžbu po poznaní a aktívnom učení sa. Zároveň budeme deťom  vytvárať čo najviac priestoru pre vlastnú hru, ekohru a tvorivú činnosť. V súvislosti s logopedickým zameraním školy využijeme vhodné didaktické pomôcky a Fono program.
Škola má záujem o to, aby interakcia dieťa – učiteľ – rodič bola dominantná v celom rozsahu výchovy a vzdelávania, aby sa tak napĺňalo základné poslanie školy. Dobrý vzťah rodiny a školy, ktorý  je založený na ochote komunikovať a porozumieť si navzájom.   

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt logopedia dieta dieta     

 

               Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt logopedia dieta dieta  Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt logopedia dieta dieta