Nácvik čítania.

(informácie pre rodičov)

V 1. ročníku žiaci absolvujú nácvik čítania hláskovou analyticko-syntetickou metódou. 

K úspešnému osvojeniu písania a čítania je potrebné, aby dieťa malo zvládnuté niektoré zručnosti:

-          rozdeľovať slová na slabiky,

-          určovať krátku a dlhú slabiku v slove,

-          určovať prvú a poslednú hlásku v slove,

-          sluchovo rozlišovať jednotlivé hlásky v slove, 

-          spájať hlásky do slabiky na základe sluchovej syntézy hlások, 

-          ovládať sluchovú analýzu a syntézu slova /slabiky, hlásky/.

Rozvíjaniu týchto zručností spolu s cvičením zrakového, priestorového a sluchového rozlišovania sa venujeme v prípravnom ročníku v predčitateľskom období.  Žiaci prípravného ročníka absolvujú Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina.

čitateľskom období si  žiaci postupne osvojujú jednotlivé písmená, učia sa ich tvary v tlačenej a písanej forme. Nevyhnutným predpokladom zvládnutia slabikovania, je dobrá znalosť všetkých písmen.  Žiaci si súčasne rozširujú  zorné pole na slabiku a učia sa písmená spájať  do slabík. Keď už bez problémov zvládnu spájanie hlások do slabiky, je potrebné pravidelne trénovať čítanie slabík, aby sa čítanie prirodzeným spôsobom zrýchľovalo. Deti sú schopné vnímať slabiku ako celok v pomerne krátkom čase. Mechanizmus čítania po slabikách si osvojujú hlasným čítaním slabík, bez ich opakovaného spájania do slov. V oboch častiach šlabikára sú jednotlivé slabiky v slovách farebne rozlíšené. Slabikovanie je teda veľmi dôležité pre zvládnutie správnej techniky čítania, dieťa číta pomaly, nahlas a plynule.

Keď žiaci zvládnu čítanie slabík, spájajú ich do slov. Pravidelným  nácvikom hlasného čítania po slabikách sa pauzy, ktoré robí dieťa medzi jednotlivými slabikami v slove skracujú,  dieťa začína čítať viazane a nakoniec plynule.

 

Čítanie slabík

m + a = ma                s + o = so                   v + e = ve

Čítanie slov slabikovaním

malá misa

m + a = ma – l + á = lá          m + i = mi – s + a = sa

 

  Za splnenie cieľov čítania v 1. ročníku je považované správne, uvedomelé a plynulé čítanie jednoduchých viet, krátkych a primeraných textov po slovách. Základnou jednotkou čítania je teda slovo.

  Počas nácviku sa snažíme vyhýbať tomu,  aby dieťa po prečítaní slabík, z ktorých slovo pozostáva, zopakovalo celé slovo ešte raz, alebo aby si čítalo najskôr hlásky alebo slabiky potichu a potom ich vyslovilo nahlas.  Predchádzame tak vzniku dvojitého čítania, čo je nesprávna čitateľská technika, ktorá bráni osvojeniu si plynulej techniky čítania s porozumením.