V septembri 2017 sme otvorili jednu triedu Špeciálnej materskej školy.

V prípade, že chcete, aby Vaše dieťa navštevovalo ŠMŠ, je potrebné vypísať  žiadosť  o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v ŠMŠ s logopedickým zameraním  a  následne ho podať na riaditeľstve Spojenej školy internátnej, Vlastenecké nám. 1 v Bratislave.  

Tlačivo na stiahnutie:  /files/o-skole/specialna-materska-skola/ziadost-do-sms-1.rtf

 

          Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt logopedia dieta dietaVýsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt logopedia dieta dieta                                                                                                     

Cieľová skupina -  deti od 5 do 6 rokov ktoré majú logopedickú diagnózu a vyžadujú pravidelnú predškolskú výchovu s logopedickým zameraním. Celkový počet detiív triede je 12 .
Špeciálna materská škola na Vlasteneckom námestí v Bratislave je súčasťou Spojenej školy.  Poskytuje predprimárne vzdelávanie, plní ciele a požiadavky Školského vzdelávacieho programu pod názvom „Povedajko“. Východiskom pre tvorbu školského vzdelávacieho programu je Štátny vzdelávací program ISCED O – predprimárne vzdelávanie v materských školách, ako základný záväzný dokument školy.
Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť spoločensky vyhovujúce rečové schopnosti, optimálnu emocionálnu, sociálnu a kognitívnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu.
Zameranie našej špeciálnej materskej školy okrem logopedického aspektu je aj  na environmentálnu výchovu, aktívny vzťah k životnému prostrediu a zdravý životný štýl vychádza zo samotnej podstaty školy. Umožníme našim deťom utvárať si základné zručnosti poznávania prírody tak, aby ich boli schopné aplikovať v reálnych činnostiach. Za týmto účelom preferujeme metódy, ktoré aktivizujú dieťa a uspokojujú jeho túžbu po poznaní a aktívnom učení sa. Zároveň budeme deťom  vytvárať čo najviac priestoru pre vlastnú hru, ekohru a tvorivú činnosť. V súvislosti s logopedickým zameraním školy využijeme vhodné didaktické pomôcky a Fono program.
Škola má záujem na tom, aby interakcia dieťa – učiteľ – rodič bola dominantná v celom rozsahu výchovy a vzdelávania, aby sa tak napĺňalo základné poslanie školy. Dobrý vzťah rodiny a školy, ktorý  je založený na ochote komunikovať a porozumieť si navzájom.   

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt logopedia dieta dieta