Čítanie s porozumením.

(informácie pre rodičov)

Porozumenie textu, hlavne učebného textu, je dôležitou podmienkou „vstupu“ žiaka do učiva. Učenie sa nie je zmysluplné a nie je ani efektívne, keď v ňom chýba porozumenie. Čítanie s porozumením však nie je len nástrojom osvojovania si učiva, ale aj základom chápania sveta. Porozumenie textov (školských i mimoškolských) hrá mimoriadnu úlohu vo vývine dieťaťa. Keďže text prináša nové informácie, núti ho myslieť, uvažovať, formuje jeho hodnoty a ovplyvňuje postoje k svetu. (P. Gavora, 2008)

Mnohé výskumy jasne hovoria o tom, že vďaka knihám nerozvíjame u našich detí len poznanie, ale aj city, empatiu a prežívanie reálneho sveta. Už v období od 3 do 6 rokov sú u dieťaťa vyvinuté všetky zložky psychiky – vnímanie, predstavivosť, pamäť, pozornosť a vôľa. V tomto veku je dieťa schopné sústrediť sa na rozprávanie a porozumieť mu. Prostredníctvom literárnych textov je rozvíjaná jeho intelektuálna, zmyslová a i emocionálna oblasť.

Mozog jedincov, ktorí nedostávajú podnety sa vyvíja podstatne pomalšie, nerovnomerne. Dieťa, ktoré sústreďuje svoju pozornosť na niečo, čo ho zaujme, sa učí. To ostáva jeho trvalou skúsenosťou. Roky od narodenia po pubertu sú rozhodujúcim obdobím, kedy schopnosť učiť sa je na najvyššom stupni pohotovosti. Zmysly sú v tomto vekovom období veľmi ostré, zvlášť oči, uši, hmat, sú pomocníkmi pri napodobňovaní a skúmaní a to je podstata edukácie v predprimárnom a primárnom vzdelávaní.

Čítanie od útleho detstva nemusí sprevádzať len samotné čítanie kníh, niekedy sa oveľa hodnotnejšie javí práca s textom, komunikácia o ňom, analýza konania postáv, hľadania dobra či odsudzovanie zla. Dieťa sa dokáže s postavou porovnávať, nachádzať vlastné prežívanie, konanie. Práve pri spoločnom čítaní rozprávok sa nám môže dieťa otvoriť a porozprávať nám o svojich radostiach a smútkoch. A na toto všetko potrebuje blízku osobu, najlepšie rodiča.

Kompetencia učenia sa z textu sa stala viditeľnou zložkou vyučovania všetkých predmetov  primárneho a sekundárneho  vzdelávania aj  na našej škole.

počúvať text s porozumením. Dôležitou úlohou predčitateľskej gramotnosti je naučiť deti

Sú štyri úrovne, ako môžeme pri rozhovore o prečítanom texte zistiť úroveň porozumenia čítaného textu:

 

1.Schopnosť zapamätať si a prerozprávať informácie z textu:

·         aké postavy vystupujú v príbehu

·         kde sa dej odohráva

·         vymenuj predmety, ktoré používali

·         kto prišiel, kto odišiel

2.Schopnosť dedukovať z textu:

3.Schopnosť interpretovať a integrovať myšlienky a informácie z textu:

4.Schopnosť kriticky analyzovať a hodnotiť text:

Literatúra:

GAVORA, P. a kol. Ako rozvíjať porozumenie textu u žiaka. Enigma, 2012. ISBN 978-80-89132-57-7.

Metodické materiály z MPC