Výchovná poradkyňa

 1. Systematicky si zvyšuje úroveň poznatkov v oblasti výchovného poradenstva.
 2. Získava informačné a metodické materiály pre poradenskú prácu so žiakmi.
 3. Spolupracuje s vedením školy.
 4. Uskutočňuje dlhodobé pozorovanie žiakov, vykonáva priebežnú diagnostiku.
 5. Realizuje konzultácie s problémovými žiakmi a ich rodičmi, navrhuje opatrenia.
 6. Priebežne spolupracuje s CŠPP a CPPP, konzultuje problémy žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, poruchami správania, záškoláctvom.
 7. Metodicky pomáha učiteľom pri výchove a vzdelávaní žiakov, koordinuje spoluprácu rodiny a školy. Dbá, aby rodičia boli včas informovaní o problémoch svojho dieťaťa.
 8. Venuje pozornosť žiakom , ktorí sa v minulosti javili ako problémoví.
 9. Spolupracuje s inštitúciami, organizáciami a združeniami, ktoré môžu pomôcť pri riešení problémov žiakov.
 10. Spolupracuje a konzultuje s vedúcimi MZ, vychovávateľkami ŠKD, koordinátorkou projektu Zdravá škola a protidrogovej prevencie, školskou psychologičkou.
 11. Uskutočňuje akcie venované predchádzaniu formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie,antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.
 12. Zabezpečuje poradenskú, metodickú a informačnú pomoc žiakom a ich zákonným zástupcom o možnostiach štúdia na SŠ.
 13. Zabezpečuje zber informácií o záujme žiakov pre ŠVS a odosiela prihlášky na SŠ v určených termínoch.
 14. 14. Na evidenciu a spracovanie informácií využíva výpočtovú techniku a programy Proforient. Učí žiakov pracovať na internete na stránkach ŠVS a programe Sprievodca svetom povolaní.
 15. Pomáha pri realizácii monitorovania úrovne vedomostí žiakov končiacich 9.ročník.
 16. Začína s profesionálnou orientáciou už v nižších ročníkoch.
 17. Zúčastňuje sa porád a školení výchovných poradcov.
 18. Koordinuje výchovný proces v škole.