Individuálna logopedická intervencia.

(informácie pre rodičov) 

Naša základná škola  je logopedicky zameraná a navštevujú ju žiaci s narušenou komunikačnou schopnosťou (ďalej len NKS), so závažnejšími logopedickými diagnózami. 

  Logopedická intervencia je celý komplex rôznorodých činností, ktorý je špecifický pre prácu logopéda vo všetkých oblastiach. Je to zásah, činnosť, pôsobenie s cieľom zmeny. Logopedická intervencia je špecifická aktivita, ktorú uskutočňuje logopéd s cieľom:

1. identifikovať NKS,

2. eliminovať, zmierniť, či aspoň prekonať NKS,

3. predísť tomuto narušeniu (zlepšiť komunikačnú schopnosť).

Logopedickú intervenciu chápeme ako zložitý multifaktoriálne podmienený proces, ktorý sa realizuje na troch úrovniach:

- logopedická diagnostika,

- logopedická terapia,

 - logopedická prevencia.

Metódy logopedickej terapie možno rozdeliť na :

- metódy stimulujúce – nerozvinuté a oneskorené rečové funkcie,

- metódy korigujúce – chybné rečové funkcie,

- metódy redukujúce – stratené, dezintegrované rečové funkcie (Lechta a kol., 2002).

 

Špecifický vyučovací predmet Individuálna logopedická intervencia (ďalej ILI) je určený pre žiakov, ktorí majú narušenú komunikačnú schopnosť, alebo v rámci NKS aj špecifické vývinové poruchy učenia.

Cieľom vuučovacieho predmetu ILI je v maximálnej miere podporiť rozvoj reči a jazykových schopností ako predpokladu k realizácii určitého komnunikačného zámeru a ako prediktora pre úspešné zvládnutie čítania a písania.

Cieľom logopedickej intervencie je odstrániť alebo aspoň zmierniť narušenie komunikačnej schopnosti a eliminovať edukačné nedostatky, ktoré z nej vyplývajú.  Pri ťažkých prípadoch NKS, narušenie nie je možné úplne odstrániť a bude pretrvávať aj naďalej. Cieľom  terapie v tomto prípade je prekonanie NKS -  prelomiť komunikačnú bariéru a zlepšiť komunikačné schopnosti dieťaťa s NKS (Lechta a kol., 2002).

Sekundárnym cieľom ILI je prevencia vzniku porúch správania ako následku neúspechu v komunikácii a v osvojovaní si gramotnosti. V širšom meradle podporuje ILI sociálnu a edukačnú adaptáciu a integráciu detí a žiakov s NKS do spoločnosti.

Frekvencia terapií na špecifickom vyučovacom predmete individuálna logopedická intervencia so žiakmi vyplýva z rámcového učebného plánu a rozvrhu hodín.

Tab.1: Počet hodín ILI v jednotlivých ročníkoch ZŠ pre žiakov s NKS

Ročník

Počet hodín ILI

Prípravný ročník

 8

I. ročník

 4

II. ročník                       4

III. ročník

 4

IV. ročník                       3
V. ročník                       4

VI.- IX. ročník

 3

 

 

 

 

 

 

 

 

Dĺžka logopedických terapií je závislá od veku a schopností žiaka, logopedickej diagnózy a prípadne iných špecifík dominantného alebo iného postihnutia, či narušenia žiaka.

Obsah logopedických intervencií musí byť v súlade s vývinovými, mentálnymi a komunikačnými schopnosťami žiaka, bez ohľadu na fyzický vek.

Vo  vyšších ročníkoch sa odporúča rozdeliť triedu na malé skupinky, maximálne 4 žiakov (napr. pri práci s textom, pri stratégiách učenia, stratégiách konverzácie a pod.).

Vyučujúci predmetu ILI -  logopéd na začiatku školského roku na základe výsledkov vyšetrenia zo školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, svojej vlastnej vstupnej logopedickej diagnostiky alebo rediagnostiky  vypracuje individuálny plán (postup) logopedickej intervencie pre každého žiaka na určité obdobie t. j. jeden školský rok.

Vyučovacie hodiny individuálnej logopedickej intervencia zabezpečujú dvaja pedagogickí zamestnanci, pričom najmenej jeden z nich spĺňa kvalifikačné predpoklady na vyučovanie tohto predmetu podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. Špecifický vyučovací predmet ILI vyučuje absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia so štátnou záverečnou skúškou z logopédie. Logopéd pracuje so žiakmi individuálne. S ostatnými žiakmi triedy v tom čase pracuje iný pedagóg podľa pokynov logopéda.

Špecifický vyučovací predmet ILI sa neklasifikuje. Na vysvedčení sa uvádza „absolvoval“.

Rozvíjanie schopností, ktoré sú narušené v dôsledku diagnostikovanej NKS, sa prelína celým vyučovacím procesom, t.j. používajú sa špecifické postupy pri výučbe všetkých predmetov a pôsobí sa cielene a komplexne na celú komunikačnú schopnosť žiaka.

Dôležitou súčasťou logopedickej intervencie je spolupráca so zákonným zástupcom,  učiteľmi a ostatnými odborníkmi v celom procese intervencie. Logopéd metodicky usmerňuje zákonných zástupcov v oblasti prístupu ku komunikácii so žiakom a pri vykonávaní logopedických cvičení podľa inštrukcií. Je veľmi dôležité zaangažovať do spolupráce zákonných zástupcov žiaka tak, aby sa podieľali na všetkých krokoch v rámci intervencie a niesli spoluzodpovednosť za výsledky spoločného snaženia.

 

Literatúra:

LECHTA, V. Diagnostika narušenej komunikačnej schopnosti. 1. vyd. Martin : Osveta, 1995. ISBN 80-88824-18-4.

LECHTA, V. Terapia narušenej komunikačnej schopnosti. 1. vyd. Martin : Osveta, 2002. ISBN 80-8063-092-5.

Vzdelávací program pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou pre primárne vzdelávanie a nižšie stredné vzdelávanie.

Špecifický vyučovací predmet Individuálna logopedická intervencia pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a žiakov s vývinovými poruchami učenia pre prípravný až 9. ročník.