I N F O R M Á C I E- Školská jedáleň

 Spojená škola internátna

Vlastenecké nám.č.1, 851 01 Bratislava, t.č.:02/ 62412998

Vedúca školskej jedálne : Haláková Jarmila

  

ŠPECIÁLNA  MATERSKÁ  ŠKOLA

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 01.08.2021

Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej „dotácia na stravu“) možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla dieťaťu v materskej škole a v základnej škole. Cieľom poskytnutia dotácie na stravu je najmä podpora výchovy detí k zdravým stravovacím návykom, ako aj finančné odbremenenie rodičov detí od platenia úhrady za stravu.

Právne vzťahy pri poskytovaní dotácií upravuje zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“).

S účinnosťou od 01.08.2021 sa menia podmienky poskytovania dotácie na stravu. Novelizácia zákona o dotáciách na stravu prináša od nového školského roku 2021/2022 nasledovné zmeny:

  Celodenný finančný limit na potraviny + réžia je :

                                               Potraviny  +  Réžia 

     Desiata                  :           0,38€      +  ––––  = 0,38€

     Obed                     :            0,90€      +  0,20€  = 1,10€

     Olovrant                :             0,26€      +  ––––   = 0,26€

     Spolu                                                                    1,74€

   Zákonný zástupca platba  1,74€ /za jeden deň v prítomnosti dieťaťa v zariadení/

4. Zápisný lístok + úhrada stravného

    Žiaka ŠMŠ na stravovanie prihlasuje zákonný zástupca, ktorý obdrží ,,Zápisný lístok“.    

     V septembri ho žiaci dostanú do triedy prvý deň v škole, aj so šekom na stravovanie.

     Tlačivo je možné si stiahnuť aj na stránke školy /www.zsivlastenecke.sk/, pre všetky

     vekové kategórie. Vyplnený Zápisný lístok sa obratom odovzdá do školskej jedálne

     aj so zaplateným šekom na stravovanie.      

    Zápisný lístok si môžete stiahnuť tu:

   /files/o-skole/specialna-materska-skola/informacie-skolska-jedalen/7-zapisny-listok-sms.doc

    Úhrada za stravovanie sa realizuje formou :

    * bankový prevod            *internetbanking                  *poštová poukážka

    

   Šeky na stravovanie sa vystavujú na každý mesiac počas školského roka do 20.dňa

    v mesiaci, šeky sa dajú do triedy, pani učiteľka ich rozdá. Úhradu treba zrealizovať na  

    mesiac vopred, najneskôr do posledného dňa na nasledujúci mesiac / t.j. na október

    do konca septembra, atď./.Konto stravníka je možné sledovať aj na stránkewww.strava.cz.   

    Upozorňujeme rodičov-zákonných zástupcov žiaka, aby si sledovali platbu, nakoľko ak   

    sa strava ani po upomienke neuhradí, daná vec sa bude riešiť s vedením školy, prípadne

    bude žiak vyradený zo stravovania.

    Novým stravníkom k prvému šeku za obedy bude priúčtovaný  poplatok 4,80€ za čip.

    Preplatok odhlásených obedov sa odpočíta do dátumu vystavenia najbližšieho šeku,

    a odhlášky  po tomto dátume sa odrátajú až v šeku na ďalšie obdobie.

    Pri platbe cez internet vyplňte údaje nasledovne:

    Číslo účtu-IBAN:SK77 8180 0000 0070 0058 9478

    Konštantný symbol : 0308

    Variabilný symbol : číslo stravníka – údaje sú na šeku

    Špecifický symbol : mesiac a rok platby 

    Správa pre príjemcu: meno stravníka, v prípade ak sa nezhoduje s menom platcu, uľahčí   

    sa nám identifikácia platby

5. Odhlasovanie stravy: stravu odhlasujú zákonní zástupcovia žiaka

   Stravu je možné odhlásiť do 8,00 hod. na konkrétny deň.

  Cez aplikáciu: STRAVA.CZ     Tel.číslo: 02/ 624 12 998               E-mail: jedalenzsi@gmail.com

    

  Za včas neodhlásenú a neodobratú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje

  Zmenu v odoberaní stravy  treba nahlásiť v školskej jedálni.

Stránkové hodiny vedúcej úseku školského stravovania sú v pracovných dňoch v čase

od 700- do 1400 hodiny.

  Informácie ŠJ nájdete na stránke školy: www.zsivlastenecke.sk