I N F O R M Á C I E - Školská jedáleň

 Spojená škola internátna

Vlastenecké nám.č.1, 851 01 Bratislava, t.č.:02/ 62412998

Vedúca školskej jedálne : Michaela Churá

Finančné pásma pre školské stravovanie ŠMŠ

Dotácia na obedy s účinnosťou od 01.05.2023

 

Celodenný finančný limit na potraviny + réžia :

                                                 Potraviny  +  Réžia 

Desiata                       :                0,55€     +  ––––  =  0,55€

Obed                           :               1,30€     +  0,30€  = 1,60€

Olovrant                     :                0,45€     +  ––––   = 0,45€

Spolu                                                                           2,60€ - Dotácia 1,40€

Zákonný zástupca platba  1,20€  /za jeden deň v prítomnosti dieťaťa v zariadení/

Dotácia sa vzťahuje iba na obed, žiakom materskej školy a internátu sa do platieb za stravu

účtujú všetky podávané doplnkové jedlá.

 

Zápisný lístok + žiadosť o dotáciu na stravovanie  (musí sa o ňu požiadať)

tlačivo je na úvodnej stránke školy, na Edupage, prípadne si ho zákonný zástupca dieťaťa vyžiada  v škole

 

Platba

Pri nástupe do školy, je vystavená poštová poukážka, kde je zahrnutá platba za stravovanie,

za čip k stravovaniu a zábezpeka 30,00€. Zábezpeka  sa účtuje v prípade, ak sa žiak nezúčastní vyučovacieho procesu a obed nebude odhlásený, v plnej výške ho uhrádza zákonný zástupca a z tejto čiastky sa suma odráta. Po vyčerpaní zábezpeky sa znovu naúčtuje.  

 

Úhrada za stravovanie sa realizuje formou :

bankový prevod        *internetbanking      *poštová poukážka   *trvalý príkaz

Pri platbe je nevyhnutné vyplniť ,,Variabilný symbol“ stravníka, aby bola platba

správne priradená

 

Šeky na stravovanie sa vystavujú na každý mesiac počas školského roka  cca do 25teho dňa

v mesiaci, šeky sa dajú do triedy, pani učiteľka ich rozdá. Úhradu treba zrealizovať na  

mesiac vopred, najneskôr do posledného dňa na nasledujúci mesiac /t.j. na október

do konca septembra, atď./. Konto stravníka je možné sledovať v aplikácii strava.cz.   

Upozorňujem rodičov-zákonných zástupcov žiaka, aby si sledovali platbu, nakoľko ak   

sa strava ani po upomienke neuhradí, nedoplatok žiaka sa bude riešiť s vedením školy,  

prípadne bude žiak vyradený zo stravovacieho procesu.

Novým stravníkom sa k prvému šeku za obedy účtuje poplatok 4,80 € za čip

k stravovaniu a poskytnú sa písomne všetky informácie - prístup k prihláseniu na konto

stravníka k aplikácii ,,strava.cz“.

 

Preplatok odhlásených obedov sa odpočíta do dátumu vystavenia najbližšieho šeku,

a odhlášky  po tomto dátume sa odrátajú až v šeku na ďalšie obdobie.

Pri platbe cez internet vyplňte údaje nasledovne:

Číslo účtu  IBAN:   SK77 8180 0000 0070 0058 9478

Konštantný symbol : 0308

Variabilný symbol : číslo stravníka – údaje sú na šeku alebo v aplikácii strava.cz

Špecifický symbol : mesiac a rok platby 

Správa pre príjemcu: meno stravníka, v prípade ak sa nezhoduje s menom platcu, uľahčí   

sa  identifikácia platby

Odhlasovanie stravy: stravu odhlasujú zákonní zástupcovia žiaka

Stravu je možné odhlásiť do 8,00 hod. na konkrétny deň aj jednotlivo, tj., iba desiatu,

obed, alebo olovrant.

 

Cez aplikáciu: strava.cz     Tel.číslo: 02/ 624 12 998             E-mail: jedalenzsi@gmail.com

Odporúčam však na odhlasovanie a prihlasovanie využívať predovšetkým aplikáciu a e-mailovú adresu,

 nakoľko telefón nie je možné vždy zdvíhať.

 

Za včas neodhlásenú a neodobratú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje

Zmenu v odoberaní stravy  treba nahlásiť v školskej jedálni.

 

Stránkové hodiny vedúcej úseku školského stravovania sú v pracovných dňoch v čase

od 700- do 800 hodiny.