I N F O R M Á C I E - Školská jedáleň

 Spojená škola internátna

Vlastenecké nám.č.1, 851 01 Bratislava, t.č.:02/ 62412998

Vedúca školskej jedálne : Haláková Jarmila

Finančné pásma pre školské stravovanie a úprava režijných nákladov platné od 01.01.2023

Celodenný finančný limit na potraviny + réžia :

                                                 Potraviny  +  Réžia 

Desiata                         :              0,55€     +  ––––  =  0,55€

Obed                            :               1,30€     +  0,30€  = 1,60€

Olovrant                        :              0,45€     +  ––––   = 0,45€

Spolu                                                                           2,60€

Zákonný zástupca platba  2,60€    /za jeden deň v prítomnosti dieťaťa v zariadení/

 

Zápisný lístok + úhrada stravného

Žiaka ŠMŠ na stravovanie prihlasuje zákonný zástupca, ktorý obdrží ,,zápisný lístok“.    

V septembri ho žiaci dostanú do triedy prvý deň v škole, aj so šekom na stravovanie.

Tlačivo je možné si stiahnuť aj na stránke školy /www.zsivlastenecke.sk/, pre všetky

vekové kategórie. Vyplnený zápisný lístok sa obratom odovzdá do školskej jedálne

aj so zaplateným šekom na stravovanie.      

Úhrada za stravovanie sa realizuje formou :

bankový prevod        *internetbanking    *poštová poukážka     *trvalý príkaz

Pri platbe je nevyhnutné písať ,,variabilný symbol“ stravníka, aby bola platba

správne priradená.

Šeky na stravovanie sa vystavujú na každý mesiac počas školského roka do 20.dňa

v mesiaci, šeky sa dajú do triedy, pani učiteľka ich rozdá. Úhradu treba zrealizovať na  

mesiac vopred, najneskôr do posledného dňa na nasledujúci mesiac / t.j. na október

do konca septembra, atď./.  Konto stravníka je možné sledovať aj na stránke www.strava.cz.   

Upozorňujeme rodičov - zákonných zástupcov žiaka, aby si sledovali platbu, nakoľko ak   

sa strava ani po upomienke neuhradí, nedoplatok žiaka sa bude riešiť s vedením školy,  

prípadne bude žiak vyradený zo stravovacieho procesu.

Novým stravníkom k prvému šeku za obedy bude priúčtovaný  poplatok 4,80 € za čip

k stravovaniu.

 

Preplatok odhlásených obedov sa odpočíta do dátumu vystavenia najbližšieho šeku,

a odhlášky  po tomto dátume sa odrátajú až v šeku na ďalšie obdobie.

 

Pri platbe cez internet vyplňte údaje nasledovne:

Číslo účtu  IBAN:   SK77 8180 0000 0070 0058 9478

Konštantný symbol : 0308

Variabilný symbol : číslo stravníka – údaje sú na šeku alebo v aplikácii strava.cz

Špecifický symbol : mesiac a rok platby 

Správa pre príjemcu: meno stravníka, v prípade ak sa nezhoduje s menom platcu, uľahčí   

sa  identifikácia platby

Odhlasovanie stravy: stravu odhlasujú zákonní zástupcovia žiaka

Stravu je možné odhlásiť do 8,00 hod. na konkrétny deň aj jednotlivo, tj., iba desiatu,

obed, alebo olovrant.

 

Cez aplikáciu: strava.cz     Tel.číslo: 02/ 624 12 998             E-mail: jedalenzsi@gmail.com

Odporúčam však na odhlasovanie a prihlasovanie využívať predovšetkým aplikáciu a e-mailovú adresu,

 nakoľko telefón nie je možné vždy zdvíhať.

 

Za včas neodhlásenú a neodobratú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje

Zmenu v odoberaní stravy  treba nahlásiť v školskej jedálni.

 

Stránkové hodiny vedúcej úseku školského stravovania sú v pracovných dňoch v čase

od 700- do 800 hodiny.