I N F O R M Á C I E- Školská jedáleň

 Spojená škola internátna

Vlastenecké nám.č.1, 851 01 Bratislava, t.č.:02/ 62412998

Vedúca školskej jedálne : Haláková Jarmila

  

ŠPECIÁLNA  MATERSKÁ  ŠKOLA

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťa

/s účinnosťou od 01.01.2019/,

 nové finančné a režijné náklady platné od 01.09.2019

1. S účinnosťou od 01.01.2019 nadobudla platnosť novela zákona č.544/2010Z.z. o dotáciách v pôsobnosti  

    Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej Republiky, ktorá sa týka najmä poskytovania  

    dotácie na stravu.

2. Dotácia na stravu je poskytovaná vo výške 1,20€ na jeden deň, iba v prítomnosti dieťaťa v zariadení.

3. Ministerstvo školstva VVaŠ SR nadobudnutím účinnosti zákona 245/2008 Z.z. podľa

    ods.8a9 140 a ods.4a5 § 141  od 01.09.2019 mení finančné pásma na nákup potravín

    Celodenný finančný limit na potraviny + réžia je :

                                           Potraviny  +  Réžia 

     Desiata               :           0,38€     +  ––––  = 0,38€

     Obed                   :           0,90€     +  0,20€  = 1,10€

     Olovrant               :           0,26€     +  ––––   = 0,26€

     Spolu                                                                 1,74€

    Celodenná stravná jednotka je   1,74€

    Dotácia                                       - 1,20€

    Zákonný zástupca platba       0,54€ /za jeden deň v prítomnosti dieťaťa v zariadení/

   UPOZORNENIE:

   Ak dieťa do zariadenia nepríde a stravu na daný deň zákonný zástupca   neodhlási, dotácia

   mu poskytnutá nebude. Stravu za neodhlásený deň  bude uhrádzať v plnej výške rodič.

  Ak zákonný zástupca odhlási dieťaťu obed, desiatu alebo olovrant  ponechá, dotácia na daný  

  deň poskytnutá nebude, rodič si bude musieť  v plnej výške  uhradiť doplnkové jedlo, nakoľko

  dotácia je určená na obed – teplé  jedlo.

4. Zápisný lístok

    Žiaka na stravovanie prihlasujú zákonní zástupcovia, ktorí obdržia ,,Zápisný

    lístok“. V septembri ho dostanú prvý deň v škole, aj so šekom na stravovanie. 

    Tlačivo je možné nájsť aj na stránke školy, pre všetky vekové kategórie.  

    Vyplnený Zápisný lístok  sa obratom odovzdá do školskej jedálne aj so 

    zaplateným šekom na stravovanie.      

    Zápisný lístok si môžete stiahnuť tu:

 /files/o-skole/specialna-materska-skola/informacie-skolska-jedalen-od-2-9-2019/zapisny-listok-ms-1.doc

    Úhrada za stravovanie sa realizuje formou :

    * bankový prevod            *internetbanking                  *poštová poukážka

    Na mesiac september uhrádzajú zákonní zástupcovia žiaka plnú sumu za potraviny    

    a režijné náklady na celý počet pracovných dní v mesiaci. Platbu za september je

    potrebné uhradiť bezodkladne, hneď po obdržaní šeku, doklad o úhrade sa 

    odovzdá do školskej jedálne, alebo je možné ho poslať formou e-mailu.

    Preddavok plnej úhrady za september bude použitý na nákup potravín, nakoľko

    dotácie bude zúčtovaná až v októbri, alebo v prípade, že  zákonní zástupcovia

    neodhlásia včas žiaka zo stravovania. Ak zákonní zástupcovia vyčerpajú celú sumu

    preddavku, znova musia úhradu zrealizovať/bude im vystavený šek /.  Preddavok

    bude  zákonným zástupcom zúčtovaný do konca školského roka, najneskôr do 

    31.08/pri  ukončení dochádzky žiaka na našej škole/. Žiakom, ktorí pokračujú

    v dochádzke, sa  preplatok presunie k septembru.

    Šeky  so zníženou sumou o dotáciu sa budú vystavovať na dva mesiace, čiže prvý šek bude 

    zákonným zástupcom doručený do 20. septembra, na 10.+11.mesiac. Úhrada stravného sa    

    realizuje vopred, najneskôr do 10.dňa nasledujúceho mesiaca, na ktorý sa poplatok

    vzťahuje. Ak sa strava ani po upomienke neuhradí, dieťa bude vyradené zo stravovania.

    Daná vec sa bude riešiť s vedením školy.

    Preplatok odhlásených obedov sa odpočíta do dátumu vystavenia najbližšieho šeku,

    a odhlášky  po tomto dátume sa odrátajú až v šeku na ďalšie obdobie.

    Pri platbe cez internet vyplňte údaje nasledovne:

    Číslo účtu-IBAN:SK77 8180 0000 0070 0058 9478

    Konštantný symbol : 0308

    Variabilný symbol : mesiac, rok, číslo stravníka – údaje sú na šeku  

    Správa pre príjemcu: meno stravníka, v prípade ak sa nezhoduje s menom platcu, uľahčí   

    sa nám identifikácia platby

5.Odhlasovanie stravy: stravu odhlasujú zákonní zástupcovia žiaka

   Stravu je možné odhlásiť do 8,00 hod. na konkrétny deň.

   Cez aplikáciu: STRAVA.CZ     Tel.číslo: 02/ 624 12 998                        E-mail: jedalenzsi@gmail.com

    

  Za včas neodhlásenú a neodobratú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje

  Zmenu v odoberaní stravy  treba nahlásiť v školskej jedálni.

Stránkové hodiny vedúcej úseku školského stravovania sú v pracovných dňoch v čase

od 700- do 1400 hodiny.

  Informácie ŠJ nájdete na stránke školy: www.zsivlastenecke.sk