Poskytovanie dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa 

 

Na základe pokynov ÚPSVaR vyzývame zákonných zástupcov tých detí, ktoré budú navštevovať v školskom roku 2021/2022 ZŠ alebo MŠ

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a ktoré s nimi žijú v jednej domácnosti, aby predložili na Oddelenie

sociálnych vecí miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka (5.poschodie, kancelária č. 501) vyplnený Formulár na posúdenie

príjmu aj s potrebnými dokladmi. Formulár v tlačenej podobe je k dispozícii na Oddelení sociálnych vecí miestneho úradu mestskej časti

Bratislava-Petržalka alebo si ho môžete stiahnuť tu: /files/uvod/formular-posudenie-prijmu-18-8-2021-1.pdf

 


Celý oznam o výzve si môžete prečítať tu: /files/uvod/vyzva-dotacie.doc

 

Bližšie informácie k dotáciám na stravu vám poskytne: