O nás

Okresný úrad Bratislava v súlade s § 10 ods. 1 a § 20 ods. 1 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zriadil od 1. januára 2018 Spojenú školu internátnu, Vlastenecké nám. 1, 851 01 Bratislava s organizačnými zložkami:

1. Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Vlastenecké nám. 1, 851 01 Bratislava

2. Materská škola, Vlastenecké nám. 1, 851 01 Bratislava.

Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou so školským vzdelávacím programom pre 1. stupeň – ISCED 1 a 2. stupeň – ISCED 2 sa profiluje komplexnou starostlivosťou o deti s rôznym druhom a stupňom narušenej komunikačnej schopnosti pri intaktnom intelekte. 

Školu navštevujú žiaci s dysláliou, balbuties, dysfáziou, palatoláliou, oneskoreným vývinom reči, dysartriou, elektívnym mutizmom, rhinoláliou a vývinovými poruchami učenia, s dyslexiou, dysgrafiou, dysortografiou a dyskalkúliou.

Výchovno-vzdelávací proces zabezpečuje kolektív špeciálnych pedagógov - logopédov. V diagnostickej, terapeuticko-reedukačnej a intervenčnej logopedickej práci spolupracujeme so školským psychológom. Vzdelávame podľa učebných osnov bežných základných škôl. Poskytujeme možnosť navštevovať prípravný ročník.

Úlohou školy je poskytnúť týmto deťom plnohodnotné základné vzdelanie pomocou špeciálnych logopedických a didaktických metód, odstrániť alebo zlepšiť narušenú komunikačnú schopnosť , eliminovať edukačné nedostatky, ktoré z nich vyplývajú. Žiakom z blízkeho okolia poskytujeme internátne ubytovanie.

Individuálna logopedická intervencia je zahrnutá v rozvrhu hodín: 10x v prípravnom ročníku,  5x do týždňa v 1. - 2.  ročníku, 4x do týždňa v 3. - 5. ročníku  a 3x do týždňa v  6. - 9. ročníku. Logopedická intervencia je počas všetkých vyučovacích hodín. Poskytujeme individuálny prístup na vyučovacích hodinách. Vytvárame harmonické prostredie v triedach i v internáte.

Materská škola :

- zaškoľuje deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v poldennom alebo celodennom výchovno-vzdelávacom programe, vo veku od 5 do 6 rokov,

- pripravuje deti na život v spoločnosti v súlade s vekovými a s individuálnymi osobitosťami, rešpektujúc jedinečnosť a možnosti každého dieťaťa,

- podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej

- rozvíja schopnosti a zručnosti,

- utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie.

Deti zapájame do kultúrnych a športových aktivít. Poskytujeme možnosť získavania čitateľskej a počítačovej gramotnosti. Využívame informačné technológie vo vyučovacom procese.

Školský klub je určený žiakom prípravného - 4. ročníka.  V škole pracuje  16 krúžkov s rôznym zameraním.

Školský internát zabezpečuje žiakom základnej školy výchovno-vzdelávaciu činnosť, ubytovanie a stravovanie.

Možnosť stravovania sa v školskej jedálni.

Úspešnosť absolventov pri prijímaní na stredné školy. Všetci žiaci sú prijímaní na stredné školy podľa ich záujmu a schopností.