Čítanie s porozumením - deti pracovali v skupinkách a spoločne hľadali odpovede na otázky k prečítanému textu.

  

  

Prezentovanie projektov - deti urobili projekt o zvieratku v rámci predmetu prvouka a následne ho prezentovali pred triedou