Prijatie detí do ŠKD:

Podmienky prijatia dieťaťa do školského klubu

 

Kritériá  pri prijímaní detí do školského klubu

Ak je počet prihlásených detí vyšší, ako je možné prijať, riaditeľka školy prednostne prijíma:

Dochádzka:

Rozsah dennej dochádzky dieťaťa prijatého do klubu a spôsob jeho odchodu sa uvedie  v osobnom spise dieťaťa. Uvedú sa aj prípadné odchýlky v dochádzke a spôsobe odchodu, pričom všetky ďalšie zmeny oznamuje zákonný zástupca pedagogickému zamestnancovi oddelenia písomne.

Dieťa môže byť uvoľnené z ŠKD mimo dohodnutého času len na základe predchádzajúceho písomného oznámenia rodiča.