Prípravný ročník.

(informácie pre rodičov)

Deti s narušenou komunikačnou schopnosťou prichádzajúce do prvého ročníka základnej školy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou často nedosahujú úroveň školskej zrelosti v oblasti sociálnej alebo v oblasti rozvoja poznávacích procesov. V tejto situácii je vhodným riešením odklad školskej dochádzky. Efektívnym využitím času odkladu školskej dochádzky je zaradenie dieťaťa do prípravného ročníka.

V rámci plnenia povinnej školskej dochádzky plní prípravný ročník diagnostickú a stimulačnú funkciu. Je určený iba pre deti s narušeným vývinom reči. Na základe výsledkov psychologickej, logopedickej a špeciálnopedagogickej diagnostiky sú cielene stimulované nielen komunikačné schopnosti dieťaťa, ale dôraz je kladený  aj na komplexný rozvoj všetkých schopností podieľajúcich sa na celkovom rozvoji osobnosti a adekvátnych sociálnych vzťahov žiaka s NKS.

Obsah učiva v prípravnom ročníku je zameraný na rozvoj matematických predstáv, priestorovej orientácie, hrubej a jemnej motoriky, grafomotoriky, sluchového a zrakového vnímania, taktilno-kinestetického vnímania ako aj na rozvoj komunikačných schopností dieťaťa. V prípravnom ročníku žiaci absolvujú Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina, ktorý umožňuje dieťaťu zvládnuť pomerne náročnú fonematickú analýzu a syntézu slova, čím sa vytvoria rozhodujúce predpoklady osvojenia si čítania a písania. Súčasťou učebného plánu v prípravnom ročníku je aj vyučovací predmet Individuálna logopedická intervencia, ktorý vyučujú kvalifikovaní logopédi a tým zabezpečujú dennú logopedickú starostlivosť. Individuálna logopedická intervencia sa v prípravnom ročníku vyučuje v rozsahu 8 hodín týždenne.

 

Podmienky pre prijatie dieťaťa do prípravného ročníka sú nasledovné:   

- žiadosť rodiča.
- odporučenie psychológa,
- odporučenie logopéda,
- veková hranica 6 rokov,

       Žiak a jeho zákonný zástupca absolvuje orientačný pohovor s logopédom a so školským psychológom. O zaradení dieťaťa do prípravného ročníka rozhodne prijímacia komisia na základe výsledkov jednotlivých vyšetrení.

 

Ciele prípravného ročníka

– podporiť rozvoj reči a jazykových schopností ako predpokladu k realizácii určitého    

   komunikačného zámeru a ako predpokladu  pre úspešné zvládnutie čítania a písania,

– odstrániť alebo aspoň zmierniť narušenie komunikačnej schopnosti a eliminovať edukačné   

   nedostatky, ktoré z nej vyplývajú,

– prevencia vzniku porúch správania ako následku neúspechu v komunikácii a v osvojovaní   

   si gramotnosti,

– podporiť sociálnu a edukačnú adaptáciu a integráciu detí a žiakov s NKS do bežných škôl.

 

Obsah individuálnych logopedických intervencií v prípravnom ročníku je zameraný na:

Rozvoj oromotoriky a artikulácie.

Rozvoj zrakovej  a sluchovej diferenciácie.

Rozvoj fonologického uvedomovania.

Rozvoj  pasívnej a aktívnej slovnej zásoby.

Rozvíjanie a tvorbu  gramaticky správnej stavby prehovorov.

Rozvíjanie schopnosti počúvať s porozumením.

Rozvoj naratív.

Rozvoj grafomotoriky.

Tréning pozornosti.

Tréning pracovnej pamäti.

 

      Absolvovanie prípravného ročníka je prvým rokom plnenia povinnej školskej dochádzky.

      Pri vzdelávaní žiaka s NKS je nevyhnutná úzka spolupráca školy a rodiny, vytvorenie atmosféry spoločnej zodpovednosti a ujasnenia cieľov i postupov vedúcich k ich dosiahnutiu.

   Súčasťou školy je i Špeciálna materská škola pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou, ktorá zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí v predškolskom veku od 5 rokov.

 

Literatúra:

Vzdelávací program pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou pre primárne vzdelávanie a nižšie stredné vzdelávanie.

Prípravný ročník pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou.