I N F O R M Á C I E - Školská jedáleň

 Spojená škola internátna

Vlastenecké nám.č.1, 851 01 Bratislava, t.č.:02/ 62412998

Vedúca školskej jedálne : Michaela Churá

Finančné pásma pre školské stravovanie I. a II. stupeň SŠI

Dotácia na obedy s účinnosťou od 01.05.2023

I.stupeň  SŠI  /ročníky  prípravný,1.,2.,3.,4./

Denne dochádzajúci žiaci

Celodenný finančný limit na potraviny + réžia je:

                                               Potraviny  +  Réžia 

Obed                           :            1,90€        +  0,30€  = 2,20€ - Dotácia 2,10€

 

Zákonný zástupca platba 0,10€  /za jeden deň v prítomnosti žiaka v zariadení/

 

Internátni žiaci - stravu začínajú v pondelok desiatou, v piatok končia obedom

Celodenný finančný limit na potraviny + réžia je:

                                               Potraviny  +  Réžia 

Raňajky                      :                0,90€     +  ––––   = 0,90€

Desiata                       :               0,75€     +  ––––   = 0,75€

Obed                           :              1,90€     +  0,30€  = 2,20€

Olovrant                     :                0,65€     +  ––––   = 0,65€

Večera                        :                1,10€     +  ––––   = 1,10€

Spolu                                                                           5,60€   - Dotácia 2,10€

 

Zákonný zástupca platba 3,50€   /za jeden deň v prítomnosti žiaka v zariadení/

 

II.stupeň  SŠI   /ročníky 5.,6.,7.,8.,9./

Denne dochádzajúci žiaci

Celodenný finančný limit na potraviny + réžia je:

                                                Potraviny  +  Réžia 

Obed                           :                2,10€     +  0,30€  =  2,40€ -  Dotácia 2,30€

 

Zákonný zástupca platba 0,10€ /za jeden deň v prítomnosti žiaka v zariadení/

 

Internátni žiaci   - stravu začínajú v pondelok desiatou, v piatok končia obedom

Celodenný finančný limit na potraviny + réžia je:

                                                Potraviny  +  Réžia 

Raňajky                      :                 0,90€     +  ––––   = 0,90€

Desiata                       :                 0,80€     +  ––––   = 0,80€

Obed                           :                 2,10€     +  0,30€  = 2,40€

Olovrant                     :                 0,65€      +  ––––   = 0,65€

Večera                        :                 1,30€     +  ––––   = 1,30€

Spolu                                                                            6,05€ - Dotácia 2,30€

 

Zákonný zástupca platba 3,75€   /za jeden deň v prítomnosti žiaka v zariadení/

  

Žiadosť o dotáciu na stravovanie (musí sa o ňu požiadať)  a zápisný lístok 

 -  tlačivo priložené je na úvodnej stránke školy, na EduPage, prípadne si ho zákonný zástupca dieťaťa vyžiada v škole

 

Platba

Pri nástupe do školy, je vystavená poštová poukážka, kde je zahrnutá platba za stravovanie,

za čip k stravovaniu a zábezpeka 30,00€. Zábezpeka  sa účtuje v prípade, ak sa žiak nezúčastní vyučovacieho procesu a obed nebude odhlásený, v plnej výške ho uhrádza zákonný zástupca a z tejto čiastky sa suma odráta. Po vyčerpaní zábezpeky sa znovu naúčtuje.

 

 

Úhrada za stravovanie sa realizuje formou :

* bankový prevod        *internetbanking      *poštová poukážka       *trvalý príkaz

Pri platbe je nevyhnutné písať ,,variabilný symbol“ stravníka, aby bola platba

správne priradená

 

Šeky na stravovanie sa vystavujú na každý mesiac počas školského roka do 20.dňa

v mesiaci, šeky sa dajú do triedy, pani učiteľka ich rozdá. Úhradu treba zrealizovať na

mesiac vopred, najneskôr do posledného dňa na nasledujúci mesiac / t.j. na október

do konca septembra, atď./.    Konto stravníka je možné sledovať aj na stránke www.strava.cz.

Upozorňujeme rodičov -  zákonných zástupcov žiaka, aby si sledovali platbu, nakoľko ak

sa strava ani po upomienke neuhradí, nedoplatok žiaka sa bude riešiť s vedením školy,

prípadne bude žiak vyradený zo stravovacieho procesu.

Novým stravníkom k prvému šeku za obedy bude priúčtovaný  poplatok 4,80 € za čip

k stravovaniu.

 

Preplatok odhlásených obedov sa odpočíta do dátumu vystavenia najbližšieho šeku,

a odhlášky  po tomto dátume sa odrátajú až v šeku na ďalšie obdobie.

 

Pri platbe cez internet vyplňte údaje nasledovne:

Číslo účtu  -    IBAN:   SK77 8180 0000 0070 0058 9478

Konštantný symbol : 0308

Variabilný symbol : číslo stravníka – údaje sú na šeku alebo v aplikácii strava.cz

Špecifický symbol : mesiac a rok platby

Správa pre príjemcu: meno stravníka, v prípade ak sa nezhoduje s menom platcu, uľahčí

sa  identifikácia platby

 

Odhlasovanie stravy: stravu odhlasujú zákonní zástupcovia žiaka

Stravu je možné odhlásiť do 8,00 hod. na konkrétny deň aj jednotlivo, tj., iba desiatu,

obed, alebo olovrant

 

Cez aplikáciu: strava.cz     Tel.číslo: 02/ 624 12 998              E-mail: jedalenzsi@gmail.com

Odporúčam však na odhlasovanie a prihlasovanie využívať predovšetkým aplikáciu a 

e-mailovú adresu, nakoľko telefón nie je možné vždy zdvíhať.

 

Za včas neodhlásenú a neodobratú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje

 

Zmenu v odoberaní stravy  treba nahlásiť v školskej jedálni.

 

Stránkové hodiny vedúcej úseku školského stravovania sú v pracovných dňoch v čase

od 700- do 800 hodiny.