I N F O R M Á C I E - Školská jedáleň

 Spojená škola internátna

Vlastenecké nám.č.1, 851 01 Bratislava, t.č.:02/ 62412998

Vedúca školskej jedálne : Haláková Jarmila

I.stupeň  SŠI  /ročníky:  prípravný,1,2,3,4/

Denne dochádzajúci žiaci

Celodenný finančný limit na potraviny + réžia je:

                               Potraviny  +  Réžia 

Obed                 :     1,90€         +  0,30€  = 2,20€

 

Zákonný zástupca platba     2,20€    / za jeden deň v prítomnosti žiaka v zariadení/

 

Internátni žiaci - stravu začínajú v pondelok desiatou, v piatok končia obedom

Celodenný finančný limit na potraviny + réžia je:

                                              Potraviny  +  Réžia 

Raňajky                         :           0,90€     +  ––––   = 0,90€

Desiata                          :           0,75€     +  ––––   = 0,75€

Obed                              :           1,90€     +  0,30€  = 2,20€

Olovrant                         :           0,65€     +  ––––   = 0,65€

Večera                            :           1,10€    +  ––––   = 1,10€

Spolu                                                                        5,60€

 

Zákonný zástupca platba   5,60€     / za jeden deň v prítomnosti žiaka v zariadení/

II.stupeň  SŠI   /ročníky:  5,6,7,8,9/

Denne dochádzajúci žiaci

Celodenný finančný limit na potraviny + réžia je:

                                                Potraviny  +  Réžia 

Obed                                :           2,10€     +  0,30€  = 2,40€

 

Zákonný zástupca platba    2,40€      /za jeden deň v prítomnosti žiaka v zariadení/

 

Internátni žiaci - stravu začínajú v pondelok desiatou, v piatok končia obedom

Celodenný finančný limit na potraviny + réžia je:

                                               Potraviny  +  Réžia 

Raňajky                          :           0,90€     +  ––––   = 0,90€

Desiata                           :           0,80€     +  ––––   = 0,80€

Obed                               :           2,10€     +  0,30€  = 2,40€

Olovrant                          :           0,65€     +  ––––    = 0,65€

Večera                             :           1,30€     +  ––––   = 1,30€

Spolu                                                                           6,05€

 

Zákonný zástupca platba   6,05€   / za jeden deň v prítomnosti žiaka v zariadení/

 

 

Zápisný lístok + úhrada stravného

Žiaka na stravovanie prihlasuje zákonný zástupca, ktorý obdrží ,,zápisný lístok“.

V septembri ho žiaci dostanú do triedy prvý deň v škole, aj so šekom na stravovanie.

Tlačivo je možné si stiahnuť aj na stránke školy /www.zsivlastenecke.sk/, pre všetky

vekové kategórie. Vyplnený zápisný lístok sa obratom odovzdá do školskej jedálne

aj so zaplateným šekom na stravovanie.

 

Úhrada za stravovanie sa realizuje formou :

* bankový prevod        *internetbanking      *poštová poukážka       *trvalý príkaz

Pri platbe je nevyhnutné písať ,, variabilný symbol“ stravníka, aby bola platba

správne priradená

 

Šeky na stravovanie sa vystavujú na každý mesiac počas školského roka do 20.dňa

v mesiaci, šeky sa dajú do triedy, pani učiteľka ich rozdá. Úhradu treba zrealizovať na

mesiac vopred, najneskôr do posledného dňa na nasledujúci mesiac / t.j. na október

do konca septembra, atď./.    Konto stravníka je možné sledovať aj na stránke www.strava.cz.

Upozorňujeme rodičov -  zákonných zástupcov žiaka, aby si sledovali platbu, nakoľko ak

sa strava ani po upomienke neuhradí, nedoplatok žiaka sa bude riešiť s vedením školy,

prípadne bude žiak vyradený zo stravovacieho procesu.

Novým stravníkom k prvému šeku za obedy bude priúčtovaný  poplatok 4,80 € za čip

k stravovaniu.

 

Preplatok odhlásených obedov sa odpočíta do dátumu vystavenia najbližšieho šeku,

a odhlášky  po tomto dátume sa odrátajú až v šeku na ďalšie obdobie.

 

Pri platbe cez internet vyplňte údaje nasledovne:

Číslo účtu  -    IBAN:   SK77 8180 0000 0070 0058 9478

Konštantný symbol : 0308

Variabilný symbol : číslo stravníka – údaje sú na šeku alebo v aplikácii strava.cz

Špecifický symbol : mesiac a rok platby

Správa pre príjemcu: meno stravníka, v prípade ak sa nezhoduje s menom platcu, uľahčí

sa  identifikácia platby

 

Odhlasovanie stravy: stravu odhlasujú zákonní zástupcovia žiaka

Stravu je možné odhlásiť do 8,00 hod. na konkrétny deň aj jednotlivo, tj., iba desiatu,

obed, alebo olovrant

 

Cez aplikáciu: strava.cz     Tel.číslo: 02/ 624 12 998              E-mail: jedalenzsi@gmail.com

Odporúčam však na odhlasovanie a prihlasovanie využívať predovšetkým aplikáciu a 

e-mailovú adresu, nakoľko telefón nie je možné vždy zdvíhať.

 

Za včas neodhlásenú a neodobratú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje

 

Zmenu v odoberaní stravy  treba nahlásiť v školskej jedálni.

 

Stránkové hodiny vedúcej úseku školského stravovania sú v pracovných dňoch v čase

od 700- do 800 hodiny.