I N F O R M Á C I E - školská jedáleň

 Spojená škola internátna

Vlastenecké nám.č.1, 851 01 Bratislava, t.č.:02/ 62412998

Vedúca školskej jedálne : Haláková Jarmila

Žiaci I.+II.stupeň SŠI

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, nové finančné pásma  a režijné náklady

S účinnosťou od 01.09.2019 nadobúda platnosť novela zákona č.544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce , sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorá sa týka dotácie na stravu.

Dotácia na stravu je poskytovaná vo výške 1,20€ na jeden deň, iba v prítomnosti dieťaťa v zariadení.

Zároveň Ministerstvo školstva VVaŠ SR nadobudnutím účinnosti zákona 245/2008 Z.z. podľa ods.8a9 § 140 a ods.4a5 § 141  od 01.09.2019 mení finančné pásma na nákup potravín

I.stupeň  SŠI /ročníky: nultý,1,2,3,4/

Denne dochádzajúci žiaci

Celodenný finančný limit na potraviny + réžia je:

                             Potraviny  +  Réžia 

Obed                :     1,21€        +  0,20€  = 1,41€

Celodenná stravná jednotka je         1,41€

Dotácia                                      -        1,20€

Zákonný zástupca platba              0,21€/ za jeden deň v prítomnosti žiaka v zariadení/

Internátni žiaci

Celodenný finančný limit na potraviny + réžia je:

                                              Potraviny  +  Réžia 

Raňajky                      :           0,62€         +  ––––   = 0,62€

Desiata                      :           0,52€         +  ––––   = 0,52€

Obed                          :           1,21€         +  0,20€  = 1,41€

Olovrant                      :           0,35€         +  ––––   = 0,35€

Večera                        :           0,76€         +  ––––   = 0,76€

Spolu                                                                          3,66€

Celodenná stravná jednotka je  3,66€

Dotácia                                      - 1,20€

Zákonný zástupca platba      2,46€/ za jeden deň v prítomnosti žiaka v zariadení/

Internátni žiaci stravu začínajú v pondelok desiatou, v piatok končia obedom.

II.stupeň  SŠI  /ročníky 5,6,7,8,9/

Denne dochádzajúci žiaci

Celodenný finančný limit na potraviny + réžia je:

                                          Potraviny  +  Réžia 

Obed                          :           1,30€     +  0,20€  = 1,50€

Celodenná stravná jednotka je         1,50€

Dotácia                                      -        1,20€

Zákonný zástupca platba              0,30€/za jeden deň v prítomnosti žiaka v zariadení/

Internátni žiaci

Celodenný finančný limit na potraviny + réžia je:

                                          Potraviny  +  Réžia 

Raňajky                      :           0,62€     +  ––––   = 0,62€

Desiata                      :           0,58€     +  ––––   = 0,58€

Obed                          :          1,30€      +  0,20€  = 1,50€

Olovrant                     :           0,35€     +  ––––   = 0,35€

Večera                        :          0,87€     +  ––––   = 0,87€

Spolu                                                                      3,92€

Celodenná stravná jednotka je         3,92€

Dotácia                                      -        1,20€

Zákonný zástupca platba             2,72€/ za jeden deň v prítomnosti žiaka v zariadení/

Internátni žiaci stravu začínajú v pondelok desiatou, v piatok končia obedom.

UPOZORNENIE:

Ak žiak do zariadenia nepríde a stravu na daný deň zákonný zástupca    neodhlási, dotácia mu poskytnutá nebude. Stravu za neodhlásený deň    bude uhrádzať v plnej výške rodič.

Zápisný lístok + úhrada stravného

Žiaka na stravovanie prihlasujú zákonní zástupcovia, ktorí obdržia ,,Zápisný

lístok“. V septembri ho dostanú prvý deň v škole, aj so šekom na stravovanie. 

Tlačivo je možné nájsť aj na stránke školy, pre všetky vekové kategórie. 

Vyplnený Zápisný lístok  sa obratom odovzdá do školskej jedálne aj so 

zaplateným šekom na stravovanie. 

 

Jednotlivé zápisné lístky si môžete stiahnuť tu:

 

Zápisný lístok pre 1. stupeň SŠI

/files/o-skole/skolska-jedalen/informacie-1-2-stupen-ssi-zapisny-listok-stravu/zapisny-listok-ssi-i-st-1.doc

Zápisný lístok pre 2. stupeň SŠI

/files/o-skole/skolska-jedalen/informacie-1-2-stupen-ssi-zapisny-listok-stravu/zapisny-listok-ssi-ii-st-1.doc

 

Zápisný lístok pre 1. stupeň - internátni žiaci SŠ

/files/o-skole/skolska-jedalen/informacie-1-2-stupen-ssi-zapisny-listok-stravu/zapisny-listok-internat-ssi-i-st-3.doc

Zápisný lístok pre 2. stupeň - internátni žiaci SŠI

/files/o-skole/skolska-jedalen/informacie-1-2-stupen-ssi-zapisny-listok-stravu/zapisnylistok-internat-ssi-ii-st-1.doc
 


 Úhrada za stravovanie sa realizuje formou :

 * bankový prevod               *internetbanking                  *poštová poukážka

  Na mesiac september uhrádzajú zákonní zástupcovia žiaka plnú

  sumu za potraviny  a režijné náklady na celý počet pracovných dní v mesiaci. Platbu za

  september je potrebné uhradiť bezodkladne, hneď po obdržaní šeku, doklad o úhrade sa  odovzdá

 do školskej jedálne, alebo je možné ho poslať formou e-mailu.

  Preddavok plnej úhrady za september bude použitý na nákup potravín, nakoľko

  dotácia bude zúčtovaná až v októbri, alebo v prípade, že  zákonní zástupcovia

  neodhlásia včas žiaka zo stravovania. Ak zákonní zástupcovia vyčerpajú celú sumu

  preddavku, znova musia úhradu zrealizovať/bude im vystavený šek /.  Preddavok

  bude  zákonným zástupcom zúčtovaný do konca školského roka, najneskôr do 

  31.08./pri  ukončení dochádzky žiaka na našej škole/. Žiakom, ktorí pokračujú

  v dochádzke, sa  preplatok presunie k septembru.

  Šeky  so zníženou sumou o dotáciu sa budú vystavovať na dva mesiace, čiže prvý šek bude 

  zákonným zástupcom doručený do 20. septembra, na 10.+11.mesiac.Úhrada stravného sa    

  realizuje vopred, najneskôr do 10.dňa nasledujúceho mesiaca, na ktorý sa poplatok

  vzťahuje. Ak sa strava ani po upomienke neuhradí, dieťa bude vyradené zo stravovania.

  Daná vec sa bude riešiť s vedením školy.

  Preplatok odhlásených obedov sa odpočíta do dátumu vystavenia najbližšieho šeku,

  a odhlášky  po tomto dátume sa odrátajú až v šeku na ďalšie obdobie.

  Pri platbe cez internet vyplňte údaje nasledovne:

  Číslo účtu-IBAN:SK77 8180 0000 0070 0058 9478

  Konštantný symbol : 0308

  Variabilný symbol : mesiac, rok, číslo stravníka – údaje sú na šeku  

  Správa pre príjemcu: meno stravníka, v prípade ak sa nezhoduje s menom platcu, uľahčí  

  sa nám identifikácia platby

 Odhlasovanie stravy: stravu odhlasujú zákonní zástupcovia žiaka

 Stravu je možné odhlásiť do 8,00 hod. na konkrétny deň.

 Cez aplikáciu: STRAVA.CZ       Tel.číslo: 02/ 624 12 998                         E-mail: jedalenzsi@gmail.com

  Za včas neodhlásenú a neodobratú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje

 Zmenu v odoberaní stravy  treba nahlásiť v školskej jedálni.

Stránkové hodiny vedúcej úseku školského stravovania sú v pracovných dňoch v čase od 700- do 1400 hodiny.

  Informácie ŠJ nájdete na stránke školy: www.zsivlastenecke.sk