I N F O R M Á C I E- Školská jedáleň

 Spojená škola internátna

Vlastenecké nám.č.1, 851 01 Bratislava, t.č.:02/ 62412998

Vedúca školskej jedálne : Haláková Jarmila

Žiaci I.+II.stupeň SŠI

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 01.08.2021

Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej „dotácia na stravu“) možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla dieťaťu v materskej škole a v základnej škole. Cieľom poskytnutia dotácie na stravu je najmä podpora výchovy detí k zdravým stravovacím návykom, ako aj finančné odbremenenie rodičov detí od platenia úhrady za stravu.

Právne vzťahy pri poskytovaní dotácií upravuje zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“).

S účinnosťou od 01.08.2021 sa menia podmienky poskytovania dotácie na stravu. Novelizácia zákona o dotáciách na stravu prináša od nového školského roku 2021/2022 nasledovné zmeny:

I.stupeň  SŠI  /ročníky:  nultý,1,2,3,4/

Denne dochádzajúci žiaci

Celodenný finančný limit na potraviny + réžia je:

                                       Potraviny  +   Réžia 

Obed                          :     1,21€        +  0,20€  = 1,41€

Zákonný zástupca platba 1,41€  /za jeden deň v prítomnosti žiaka v zariadení/

Internátni žiaci

Celodenný finančný limit na potraviny + réžia je:

                                           Potraviny  +  Réžia 

Raňajky                      :           0,62€     +  ––––   = 0,62€

Desiata                       :           0,52€     +  ––––   = 0,52€

Obed                          :           1,21€     +  0,20€  = 1,41€

Olovrant                     :           0,35€     +  ––––   = 0,35€

Večera                        :           0,76€     +  ––––   = 0,76€

Spolu                                                                      3,66€

Zákonný zástupca platba 3,66€  /za jeden deň v prítomnosti žiaka v zariadení/

Internátni žiaci stravu začínajú v pondelok desiatou, v piatok končia obedom.

II.stupeň  SŠI   /ročníky: 5,6,7,8,9/

Denne dochádzajúci žiaci

Celodenný finančný limit na potraviny + réžia je:

                                          Potraviny  +  Réžia 

Obed                          :           1,30€     +  0,20€  = 1,50€

Zákonný zástupca platba 1,50€ /za jeden deň v prítomnosti žiaka v zariadení/

Internátni žiaci

Celodenný finančný limit na potraviny + réžia je:

                                          Potraviny  +  Réžia 

Raňajky                      :           0,62€     +  ––––   = 0,62€

Desiata                       :           0,58€     +  ––––   = 0,58€

Obed                          :           1,30€     +  0,20€  = 1,50€

Olovrant                     :           0,35€     +  ––––   = 0,35€

Večera                        :           0,87€     +  ––––   = 0,87€

Spolu                                                                      3,92€

Zákonný zástupca platba 3,92€  /za jeden deň v prítomnosti žiaka v zariadení/

Internátni žiaci stravu začínajú v pondelok desiatou, v piatok  končia obedom.

Zápisný lístok + úhrada stravného

Žiaka na stravovanie prihlasujú zákonní zástupcovia, ktorí obdržia ,,Zápisný

lístok“. V septembri ho dostanú prvý deň v škole, aj so šekom na stravovanie. 

Tlačivo je možné nájsť aj na stránke školy, pre všetky vekové kategórie. 

Vyplnený Zápisný lístok  sa obratom odovzdá do školskej jedálne aj so 

zaplateným šekom na stravovanie. 

 

Jednotlivé zápisné lístky si môžete stiahnuť tu:

 

Zápisný lístok pre 1. stupeň SŠI

/files/o-skole/skolska-jedalen/informacie-1-2-stupen-ssi-zapisny-listok-stravu/1-zapisny-listok-ssi-i-st.doc

Zápisný lístok pre 2. stupeň SŠI

/files/o-skole/skolska-jedalen/informacie-1-2-stupen-ssi-zapisny-listok-stravu/2-zapisny-listok-ssi-ii-st.doc

 

Zápisný lístok pre 1. stupeň - internátni žiaci SŠ

/files/o-skole/skolska-jedalen/informacie-1-2-stupen-ssi-zapisny-listok-stravu/3-zapisny-listok-internat-ssi-i-st.doc

Zápisný lístok pre 2. stupeň - internátni žiaci SŠI

/files/o-skole/skolska-jedalen/informacie-1-2-stupen-ssi-zapisny-listok-stravu/4-zapisnylistok-internat-ssi-ii-st.doc


 Úhrada za stravovanie sa realizuje formou :

 * bankový prevod               *internetbanking                  *poštová poukážka

 

 Šeky na stravovanie sa vystavujú na každý mesiac počas školského roka do 20.dňa

 v mesiaci, šeky sa dajú do triedy, pani učiteľka ich rozdá. Úhradu treba zrealizovať na 

 mesiac vopred, najneskôr do posledného dňa na nasledujúci mesiac / t.j. na október

 do konca septembra, atď. /. Konto stravníka je možné sledovať aj na stránke www.strava.cz.  

 Upozorňujeme rodičov-zákonných zástupcov žiaka, aby si sledovali platbu, nakoľko ak  

 sa strava ani po upomienke neuhradí, daná vec sa bude riešiť s vedením školy, prípadne

 bude žiak vyradený zo stravovania.

 Novým stravníkom k prvému šeku za obedy bude priúčtovaný  poplatok 4,80 € za čip.

  Preplatok odhlásených obedov sa odpočíta do dátumu vystavenia najbližšieho šeku,

  a odhlášky  po tomto dátume sa odrátajú až v šeku na ďalšie obdobie.

  Pri platbe cez internet vyplňte údaje nasledovne:

  Číslo účtu-IBAN:SK77 8180 0000 0070 0058 9478

  Konštantný symbol : 0308

  Variabilný symbol : číslo stravníka – údaje sú na šeku  

  Špecifický symbol : mesiac a rok platby  

  Správa pre príjemcu: meno stravníka, v prípade ak sa nezhoduje s menom platcu, uľahčí  

  sa nám identifikácia platby

 Odhlasovanie stravy: stravu odhlasujú zákonní zástupcovia žiaka

 Stravu je možné odhlásiť do 8,00 hod. na konkrétny deň.

 Cez aplikáciu: STRAVA.CZ       Tel.číslo: 02/ 624 12 998                         E-mail: jedalenzsi@gmail.com

  Za včas neodhlásenú a neodobratú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje

 Zmenu v odoberaní stravy  treba nahlásiť v školskej jedálni.

Stránkové hodiny vedúcej úseku školského stravovania sú v pracovných dňoch v čase od 700- do 1400 hodiny.

  Informácie ŠJ nájdete na stránke školy: www.zsivlastenecke.sk