Školská psychologička

Realizuje vstupné psychologické vyšetrenia zamerané na diagnostiku kognitívnych schopností a na posúdenie vhodnosti zariadenia detí do SŠI.

Sleduje adaptáciu na nové prostredie a pomáha pri riešení adaptačných problémov. Uskutočňuje kontrolné psychologické vyšetrenia podľa potreby, na podnet triednych učiteľov alebo rodičov. Sleduje novoprijatých žiakov a podieľa sa v spolupráci so školskými logopédmi.

Poskytuje terapiu u žiakov s výchovnými problémami, poruchami pozornosti, s poruchami správania.

Participuje na primárnej prevencii nežiaducich javov ako sú šikanovanie, drogové závislosti, a pod.

Poskytuje konzultácie a poradenstvo rodičom žiakov pri výchovných problémoch. Spolupracuje s triednymi, učiteľmi, logopédmi, výchovným poradcom.

Poskytuje informácie a poradenstvo pre záujemcov o prijatie do SŠI.

Úlohy pre prácu s deťmi so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami:

  1. Frekvenciu rediagnostických vyšetrení detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami neurčuje žiadny všeobecne záväzný právny predpis. Poradenské zariadenia rediagnostiku vykonávajú na základe podnetu školy, školského zariadenia alebo školského inšpektora, pri odôvodnenom predpoklade, že je nevyhnutné vykonať také úpravy výchovy, vzdelávania dieťaťa a usmernení vo vzťahu k optimalizácii jeho psychofyzického vývinu, ktoré nemôžu vychádzať z pôvodne určenej diagnózy dieťaťa. O rediagnostiku dieťaťa môže požiadať aj zákonný zástupca dieťaťa. Rediagnostické vyšetrenie žiakov nie je potrebné vykonať všetkým žiakom pri ich prijímaní do stredných škôl, odborných učilíšť a praktických škôl; vykoná sa, ak je odôvodnený predpoklad, že sa zmenil charakter ich ŠVVP.

     

  2. Pri hodnotení a klasifikácii žiaka so zdravotným znevýhodnením dodržiavať ustanovenie § 55 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z., zásady podľa prílohy č. 2 Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy a vychádzať z odporúčaní príslušného poradenského zariadenia pre konkrétneho žiaka a príslušného vzdelávacieho programu pre žiaka so zdravotným znevýhodnením.

     

  3. U detí a žiakov so ŠVVP dôsledne dodržiavať pokyny a odporúčania príslušného poradenského zariadenia pre prácu s nimi a zohľadňovanie ich potrieb vo výchovno-vzdelávacom procese.