Spôsob platby príspevku na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD:

Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD sa bude hradiť bezhotovostnými platbami, a to buď:

IBAN:

Číslo účtu: SK 56 8180 0000 00 7000589371

 

Adresa: Spojená škola internátna

Vlastenecké námestie č. 1

Bratislava 

851 01

Poštová poukážka sa vydáva za každý mesiac.

Pri bankovom prevode je potrebné uviesť variabilný symbol a do kolónky „správa pre adresáta“ napísať meno a priezvisko dieťaťa.

Variabilný symbol bude uvedený na poštovej poukážke a celý školský rok bude rovnaký.

Mesačná výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov školského klubu detí je 10,00 Eur za jedno dieťa.  

Platí sa polročne 50 Eur, ale je možné po oznámení platiť aj mesačne -  do 10. dňa v mesiaci musí platba prebehnúť na účet školy.

Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD. Ak rodič odhlási dieťa z ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie poplatku za začatý mesiac pobytu. 

Pokiaľ zákonný zástupca neuhradí stanovený príspevok na zabezpečenie úhrady, rozhodne vedenie školy a ŠKD o vyradení žiaka zo školského klubu.