I N F O R M Á C I E - školská jedáleň

 Spojená škola internátna

Vlastenecké nám.č.1, 851 01 Bratislava, t.č.:02/ 624 12 998

Vedúca školskej jedálne : Haláková Jarmila

Veková skupina stredná škola + dospelí stravníci

 

Finančné pásma pre školské stravovanie a úprava režijných nákladov platné od 01.01.2023

 Na zabezpečenie výroby jedál a nápojov v zariadeniach školského stravovania je okrem plnenia odporúčaných výživových dávok, zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov, dodržiavania materiálno - spotrebných noriem, je dôležité aj stanovenie výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na nákup potravín na jedno jedlo. Uvedené zmocnenie vyplýva pre MŠ SR nadobudnutím účinnosti zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

1. Podľa ods. 8 a 9 § 140 a ods. 4 a 5 § 141 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákonný zástupca žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov a na úhradu režijných nákladov, ak tak určí zriaďovateľ.

 

2. Dospelým stravníkom sa aplikuje úhrada za stravovanie podľa jednotne zvoleného finančného pásma pre príslušné zariadenie školského stravovania vo výške celkových  nákladov na potraviny a režijných nákladov na výrobu jedného jedla ako pre vekovú kategóriu stravníkov 15-19 ročných s akceptovaním úpravy podľa § 152 Zákonníka práce.

 

Študenti: celodenný finančný limit na potraviny + réžia je:

                                    Potraviny  +  Réžia 

Obed                     :         2,30€     +  0,30€  = 2,60€  /k úhrade za 1odstravovaný obed/1deň /

 

Zápisný lístok + úhrada stravného:

Nový stravník sa prihlasuje v Školskej jedálni /ďalej ŠJ/ Spojenej školy internátnej, Vlastenecké nám.1, 851 01 Bratislava, kde obdrží ,,Zápisný lístok“ /ďalej ZL/, tlačivo je možné si stiahnuť nižšie. Po odovzdaní  ZL bude zaevidovaný do stravovacieho systému ŠJ, na úhradu stravného obdrží šek. Novým stravníkom sa k prvému šeku za obedy účtuje poplatok 4,80 € za čip.

Po úhrade stravného a pripísaní finančnej čiastky na účet školského zariadenia dostane stravník  prihlasovacie údaje k aplikácii ,,strava.cz“, po jej inštalácii si bude sám prihlasovať, alebo odhlasovať obedy a zároveň sledovať finančné konto, nakoľko pri nižšej čiastke ako je stravná jednotka, obed  sa nedá prihlásiť  /šeky sa nevydávajú/. Platby odporúčam uhrádzať niekoľko dní v predstihu, nakoľko proces pripísania finančnej čiastky na účet niekoľko dní trvá /Šj má účet v štátnej pokladni/, nezabudnite pri platbe zadať aj variabilný symbol, na správne  priradenie platby.

ZÁPISNÝ LÍSTOK - študenti: /files/o-skole/skolska-jedalen/informacie-studentov-dospelych-stravnikov-zapisny-listok/5-zapisny-listok-studenti.doc

 

Dospelí stravníci : celodenný finančný limit na potraviny + réžia je:

                                    Potraviny  +  Réžia 

Obed                     :         2,60€     +  1,66€  = 3,76€ /k úhrade za 1odstravovaný obed/1deň/

 

Dospelí stravníci – stredné školy:

Na stravovanie sa prihlasujú cez zamestnávateľa, ktorému na konci mesiaca je vystavená faktúra so zoznamom odstravovaných obedov na daný mesiac. Po prihlásení si k  stravovaniu zakúpia čip, obdržia prihlasovacie údaje k aplikácii ,,strva.cz“, kde si sami  odhlasujú obedy.

 

Dospelí cudzí stravníci:

Nový stravník sa prihlasuje v Školskej jedálni Spojenej školy internátnej, Vlastenecké nám.1, 851 01 Bratislava, kde obdrží ,,Zápisný lístok“ na daný školský rok  /tlačivo je možné stiahnuť nižšie/. Po odovzdaní  ZL bude zaevidovaný do stravovacieho systému ŠJ, na úhradu stravného obdrží šek, kde sa zaráta aj čip k stravovaniu.

Po úhrade stravného a pripísaní finančnej čiastky na účet školského zariadenia dostane stravník  prihlasovacie údaje k aplikácii ,,strava.cz“, po jej inštalácii si bude sám prihlasovať,

alebo odhlasovať obedy a zároveň sledovať finančné konto /šeky sa už vydávať nebudú/, nakoľko pri nižšej čiastke ako je stravná jednotka, obed  sa nedá prihlásiť.

Platby odporúčam uhrádzať niekoľko dní v predstihu, nakoľko proces pripísania finančnej čiastky na účet niekoľko dní trvá  /Šj má účet v štátnej pokladni/ , nezabudnite pri platbe zadať aj variabilný symbol, na správne  priradenie platby.

ZÁPISNÝ LÍSTOK - dospelí stravníci:  /files/o-skole/skolska-jedalen/informacie-studentov-dospelych-stravnikov-zapisny-listok/6-zapisny-listok-dospeli.doc

Študenti + dospelí cudzí stravníci

Úhrada za stravovanie sa realizuje formou :

 * bankový prevod     *internetbanking    *poštová poukážka  *trvalý príkaz

 

 

Pri platbe cez banku a internetbanking vyplňte údaje nasledovne:

Číslo účtu  -   IBAN:SK77 8180 0000 0070 0058 9478

Konštantný symbol : 0308

Variabilný symbol : zadáva sa pridelené číslo  /nevyhnutné ho zadávať, priraďuje sa platba k stravníkovi/

Špecifický symbol : mesiac a rok platby        

Správa pre príjemcu: meno stravníka, v prípade ak sa nezhoduje s menom platcu, uľahčí sa  identifikácia platby

 

Preplatok odhlásených obedov sa odpočíta do dátumu vystavenia najbližšieho šeku, a odhlášky  po tomto dátume sa odrátajú až v šeku na ďalší mesiac.

Prihlasovanie na stravu, odhlasovanie :

Stravu je možné prihlásiť a odhlásiť do 800 hod. na konkrétny deň.

 

Cez aplikáciu: STRAVA.CZ     Tel.číslo: 02/ 624 12 998      E-mail: jedalenzsi@gmail.com

 

Za včas neodhlásenú a neodobratú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Zmenu v odoberaní stravy  treba nahlásiť v školskej jedálni.

 

Stránkové hodiny vedúcej úseku školského stravovania sú v pracovných dňoch v čase

od 700- do 0800 hodiny.