I N F O R M Á C I E - Školská jedáleň

 Spojená škola internátna

Vlastenecké nám.č.1, 851 01 Bratislava, t.č.:02/ 624 12 998

Vedúca školskej jedálne : Haláková Jarmila

Veková skupina Stredná škola + Dospelí stravníci

Finančné pásma pre školské stravovanie a úprava režijných nákladov platné od 01.09.2021

Na zabezpečenie výroby jedál a nápojov v zariadeniach školského stravovania je okrem plnenia odporúčaných výživových dávok, zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov, dodržiavania materiálno - spotrebných noriem, je dôležité aj stanovenie výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na nákup potravín na jedno jedlo. Uvedené zmocnenie vyplýva pre MŠ SR nadobudnutím účinnosti zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1. Podľa ods. 8 a 9 § 140 a ods. 4 a 5 § 141 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov a na úhradu režijných nákladov, ak tak určí zriaďovateľ.

2. Dospelým stravníkom sa aplikuje úhrada za stravovanie podľa jednotne zvoleného finančného pásma pre príslušné zariadenie školského stravovania vo výške celkových  nákladov na potraviny a režijných nákladov na výrobu jedného jedla ako pre vekovú kategóriu stravníkov 15-19 ročných s akceptovaním úpravy podľa § 152 Zákonníka práce.

Študenti: celodenný finančný limit na potraviny + réžia je:

                                 Potraviny  +  Réžia 

Obed                   :        1,41€     +  0,20€  = 1,61€ /k úhrade za 1odstravovaný obed/1deň /

Zápisný lístok + úhrada stravného:

Študent sa prihlasuje v Školskej jedálni/ďalej ŠJ/ Spojenej školy internátnej, Vlastenecké nám.1, 851 01 Bratislava, kde obdrží ,,Zápisný lístok“ na daný školský rok/ tlačivo je možné stiahnúť aj na stránke školy/. Po vyplnení mu bude vystavený šek so sumou podľa pracovných dní v mesiaci. Na obedy bude prihlásený až po odovzdaní zápisného lístka a odovzdaní dokladu o úhrade, tiež mu bude pridelený čip na registráciu pri odoberaní obeda.    

Prihláseným študentom sa mesačne vydávajú šeky do 20.-teho dňa v mesiaci . Úhrada stravného sa realizuje vopred na nasledujúci mesiac, na ktorý sa poplatok vzťahuje /t.j.do 20-teho septembra sa vydajú šeky na október, a.t.ď/. Až po uhradení stravného a pripísaní platby na účet školskej jedálne bude študent prihlásený na obedy v danom mesiaci. Spracovanie údajov o úhrade stravného trvá istý čas, ak si úhradu necháte na poslednú chvíľu, môže sa stať, že platba nebude pripísaná na účet ŠJ.  Odporúčam platby cez  banku+internet – platiť minimálne 5 dní vopred, pošta – šek minimálne 8 dní vopred, ak platíte na poslednú chvíľu treba priniesť doklad o uhradení stravného, alebo ho poslať na e-mail ŠJ.

Novým stravníkom k prvému šeku za obedy bude priúčtovaný  poplatok 4,80€ za čip.

Jednotlivé zápisné lístky si môžete stiahnuť tu:

 

Zápisný lístok pre dospelých stravníkov:

/files/o-skole/skolska-jedalen/informacie-studentov-dospelych-stravnikov-zapisny-listok/6-zapisny-listok-dospeli.doc

Zápisný lístok pre študentov:

/files/o-skole/skolska-jedalen/informacie-studentov-dospelych-stravnikov-zapisny-listok/5-zapisny-listok-studenti.doc

Dospelí stravníci : celodenný finančný limit na potraviny + réžia je:

                                 Potraviny  +  Réžia 

Obed                   :        1,41€     +  1,06€  = 2,47€/k úhrade za 1odstravovaný obed/1deň/

Dospelí stravníci – stredné školy:

Na stravovanie sa prihlasujú cez zamestnávateľa, ktorému na konci mesiaca je vystavená faktúra so zoznamom odstravovaných obedov na daný mesiac.

Dospelí cudzí stravníci:

Po prihlásení na stravovanie je vystavený šek na sumu podľa počtu pracovných dní v mesiaci. Úhrada stravného sa realizuje vopred na nasledujúci mesiac, na ktorý sa poplatok vzťahuje /t.j.do 20. septembra sa vydajú šeky na október, a.t.ď/.

Novým stravníkom k prvému šeku za obedy bude priúčtovaný  poplatok 4,80€ za čip.

Študenti + dospelí stravníci

Úhrada za stravovanie sa realizuje formou :

 * bankový prevod               *internetbanking                  *poštová poukážka

Pri platbe cez banku a internetbanking vyplňte údaje nasledovne:

Číslo účtu-IBAN:SK77 8180 0000 0070 0058 9478

Konštantný symbol : 0308

Variabilný symbol : číslo stravníka – údaje sú na šeku  

Špecifický symbol : mesiac a rok platby  

Správa pre príjemcu: meno stravníka, v prípade ak sa nezhoduje s menom platcu, uľahčí sa nám identifikácia platby

Preplatok odhlásených obedov sa odpočíta do dátumu vystavenia najbližšieho šeku, a odhlášky  po tomto dátume sa odrátajú až v šeku na ďalší mesiac.

Prihlasovanie na stravu, odhlasovanie :

Stravu je možné prihlásiť a odhlásiť do 800 hod. na konkrétny deň.

Študenti lístky odhlásených obedov sú povinní vrátiť do ŠJ.

Cez aplikáciu: STRAVA.CZ     Tel.číslo: 02/ 62412998                           E-mail: jedalenzsi@gmail.com

Za včas neodhlásenú a neodobratú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Zmenu v odoberaní stravy  treba nahlásiť v školskej jedálni.

Stránkové hodiny vedúcej úseku školského stravovania sú v pracovných dňoch v čase od 700- do 1400 hodiny.

Informácie ŠJ nájdete na stránke školy: www.zsivlastenecke.sk