Prijímanie žiakov

Podnet na prijatie žiaka môže dať rodič, logopéd, učiteľ, detský lekár, odborný lekár, na návrh centra špeciálno-pedagogického poradenstva alebo príslušného centra pedagogicko-psychologického poradenstva. Rozhodujúci je však súhlas rodiča.

Prijímame žiakov do všetkých ročníkov, podľa voľných miest. Pri vstupnom pohovore poskytneme rodičovi kompletné informácie o organizácii školy a o systéme logopedickej starostlivosti.

Rodičia prijatých žiakov dostanú tlačivo Návrh na prijatie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do špeciálnej základnej školy, v ktorom doloží nasledujúce vyšetrenia:

Po odovzdaní vyplneného tlačiva na prijatie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do špeciálnej základnej školy žiak prejde interným kontrolným psychologickým a logopedickým vyšetrením. O prijatí dieťaťa rozhodne riaditeľ školy na základe odporúčania komisie, ktorá zvažuje všetky odborné vyšetrenia aj vlastné kontrolné vyšetrenia.

Rodičia prijatých žiakov obdržia Rozhodnutie školy o prijatí dieťaťa. Toto rozhodnutie dostane aj spádová škola žiaka a vyradí si ho na určitý čas z evidencie. V prípade zistenia primárnosti iných problémov (poruchy správania, mentálna retardácia, ťažšie zmyslové postihnutia, autizmus), ktoré sa nedajú riešiť v rámci našej školy, navrhujeme rodičovi preradenie dieťaťa do iného typu školy.

Doba pobytu je u nás individuálna, závisí od druhu, stupňa poruchy. Preradenie žiaka do kmeňovej základnej školy je možné: