Prijímací proces

Spojená škola internátna je zameraná na vzdelávanie žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou - vývinová  jazyková porucha (vývinová dysfázia).

Pred začatím prijímacieho procesu je potrebné doložiť nasledovné dokumenty:

Vzhľadom k tomu, že sme špeciálna škola, je počet miest na prijatie žiakov obmedzený (Vyhláška č. 338/2023, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách v znení neskorších predpisov).

V prípade záujmu o vzdelávanie dieťaťa v našej škole vyplňte stručný online dotazník:  https://forms.gle/cKGegxpxVecx7TGm7

Kontaktná osoba - školská psychologička Mgr. Jarmila Koutná:  zsi.skolska.psychologicka@gmail.com alebo 02/62411802.

Žiakov prijímame do všetkých ročníkov podľa počtu voľných miest. Do prípravného ročníka prijímame iba deti s odkladom školskej dochádzky, ktoré dosiahli vek 6 rokov.

Uchádzači budú pozvaní na vstupný pohovor spojený s orientačnou diagnostikou. Pri vstupnom pohovore poskytneme rodičovi kompletné informácie o organizácii školy a o systéme logopedickej starostlivosti. V prípade, že vstupná diagnostika preukáže primárnosť iných problémov ako narušená komunikačná schopnosť, nebude dieťa do našej školy prijaté.

Potreba zotrvania v našej škole sa každý rok vyhodnocuje na základe aktuálneho stavu žiaka. V prípade, že sa u žiaka preukážu ťažkosti, ktoré primárne nevyplývajú z diagnózy narušenej komunikačnej schopnosti, navrhujeme rodičovi preradenie dieťaťa do iného typu školy.