História základnej školy

Naša škola bola zriadená 1. mája 1952 pod názvom Škola pre nápravu reči v Bratislave. Jej prvým riaditeľom bol Július Boráň absolvent Logopedického ústavu prof. Sováka v Prahe. Škola sa rozvíjala spolu so sesterskými školami v Čechách a v zahraničí. Mala sídlo na Koceľovej ulici.

Druhým riaditeľom školy bol menovaný Karol Čechovič. Nové sídlo školy na Námestí 1. mája 1 sa postupne dostalo do povedomia širšej verejnosti. Škola sa stala miestom praxe poslucháčov Katedry špeciálnej a liečebnej pedagogiky na FiF UK. O výsledkoch logopedickej starostlivosti informovali učitelia - logopédi na celoštátnych konferenciách.

V školskom roku 1988 - 1989 bola poverená vedením školy Mgr. Stanislava Batiková. V 90. rokoch úspešne obhájila existenciu školy, zaslúžila sa o rekonštrukciu budovy a následné výborné podmienky pre výchovno-vzdelávaciu, diagnostickú a terapeutickú prácu so žiakmi s narušenou komunikačnou schopnosťou.

Od roku 1995 má škola právnu subjektivitu . V školskom roku 2004/2005 bola vymenovaná KŠÚ v Bratislave do funkcie riaditeľky školy Mgr. Paula Pravňanská, ktorá sa zaslúžila o presťahovanie školy do nových priestorov v Petržalke na Vlasteneckom námestí. Zriadila internát pre 25 detí priamo v budove školy a školskú jedáleň, v ktorej sa stravujú okrem žiakov a zamestnancov našej školy aj študenti a pedagógovia zo susedných školských zariadení. Zaslúžila sa aj o zaradenie Špeciálnej materskej školy, Vlastenecké nám. 1, Bratislava do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky s termínom začatia činnosti od 1. septembra 2016.

 

Od 1. januára 2018 bola zriadená Okresným úradom Bratislava v súlade s § 10 ods. 1 a § 20 odsek 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Spojená škola internátna, Vlastenecké nám. 1, 851 01 Bratislava s organizačnými zložkami:

1. Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Vlastenecké nám. 1, 851 01 Bratislava

2. Špeciálna materská škola, Vlastenecké nám. 1, 851 01 Bratislava.

Súčasti spojenej školy sú:

1. Školský klub detí, Vlastenecké nám. 1, 851 01 Bratislava

2. Školský internát, Vlastenecké nám. 1, 851 01 Bratislava

3. Školská jedáleň, Vlastenecké nám. 1, 851 01 Bratislava.

 

Súčasná organizačná štruktúra je na vysokej odbornej úrovni, rozvíja sa odborná publikačná činnosť učiteľov, poriadajú sa semináre a iné poradenské aktivity, úzko sa spolupracuje so sesterskými školami a Katedrou logopédie na PdF UK v Bratislave.