Internát

Ako vyplýva z názvu školy Spojená škola internátna, Vlastenecké nám. 1, 851 01 Bratislava je zriadená ako internátna škola. Na čiastočnú úhradu nákladov spojenú s pobytom detí prispievajú rodičia, alebo iné osoby, ktoré majú voči žiakom povinnosť podľa osobitného predpisu. V internáte sú ubytované mimobratislavské deti, ktorým poskytujeme celotýždennú starostlivosť.

Kapacita internátu je pre 25 detí. Nachádza sa tu 5 izieb. V každej izbe je ubytovaných 5 detí. O internátne deti sa starajú pomocné vychovávateľky, ktoré vytvárajú deťom rodinné prostredie, upevňujú kultúrno-hygienické návyky a zručnosti. Pomocné vychovávateľky sú s deťmi od 20,00 h. večer do 8,00 h. ráno.

 

Každý piatok po skončení vyučovania deti odchádzajú domov. Na internát prichádzajú v pondelok ráno pred vyučovaním.