Školský klub a krúžky

 

Školský klub

Výchovno-vzdelávacia a reedukačno-intervenčná logopedická činnosť školy sa neobmedzuje len na pôsobenie pri vyučovaní. Uskutočňuje sa i mimo neho v rámci organizovanej činnosti v školskom klube a v internáte. Školský klub pracuje v čase od 6,30 do 17,00 h. počas pracovných dní. Združujú sa v ňom všetci internátni a mestskí žiaci 1. stupňa zamestnaných rodičov. Jeho poslaním je zabezpečovať pedagogicky účelné a zdravotno-hygienicky správne využitie voľného času žiakov, prípravu na vyučovanie a záujmovú činnosť. Deti sú zaradené do výchovných skupín.

Počty žiakov

Vo výchovných skupinách sú rovnaké ako počty žiakov v triedach. Činnosť v jednotlivých výchovných skupinách sa riadi podľa konkrétnych rozvrhov týždenných činností, v ktorých je rovnomerne zohľadnený čas pre oddychové, relaxačné a rekreačné aktivity, prípravu na vyučovanie a záujmovú činnosť. Využívanie voľného času detí. Vychádzajúc zo zásady, že voľný čas by mal zostať časom slobody a voľnosti, slobodného výberu aktivít podľa vlastného záujmu, ponúkame deťom 16 záujmových krúžkov. Ťažisko mimoškolskej činnosti na I. stupni bude obsiahnuté v práci ŠKD, krúžkovej činnosti a v príprave na súťažiach organizovaných pre 1. a 2. stupeň.

 

Zoznam ZÁUJMOVÝCH ÚTVAROV

                                                                           2019/2020

 1. Výtvarno-aranžérsky krúžok
 2. Detská joga
 3. Dramaticko-pohybový krúžok
 4. Filatelistický krúžok
 5. Loptové hry
 6. Počítačový krúžok 1
 7. Počítačový krúžok 2
 8. Pohybové hry
 9. Rozprávkové dobrodružstvá
 10. Maľovaný rok
 11. Šikovné ruky 
 12. Stolno-tenisový krúžok
 13. Športové hry
 14. Športový krúžok
 15. Výtvarníček