Školský klub a krúžky

 

Školský klub

Výchovno-vzdelávacia a reedukačno-intervenčná logopedická činnosť školy sa neobmedzuje len na pôsobenie pri vyučovaní. Uskutočňuje sa i mimo neho v rámci organizovanej činnosti v školskom klube a v internáte. Školský klub pracuje v čase od 6,30 do 17,00 h. počas pracovných dní. Združujú sa v ňom všetci internátni a mestskí žiaci 1. stupňa zamestnaných rodičov. Jeho poslaním je zabezpečovať pedagogicky účelné a zdravotno-hygienicky správne využitie voľného času žiakov, prípravu na vyučovanie a záujmovú činnosť. Deti sú zaradené do výchovných skupín.

Počty žiakov

Vo výchovných skupinách sú rovnaké ako počty žiakov v triedach. Činnosť v jednotlivých výchovných skupinách sa riadi podľa konkrétnych rozvrhov týždenných činností, v ktorých je rovnomerne zohľadnený čas pre oddychové, relaxačné a rekreačné aktivity, prípravu na vyučovanie a záujmovú činnosť. Využívanie voľného času detí. Vychádzajúc zo zásady, že voľný čas by mal zostať časom slobody a voľnosti, slobodného výberu aktivít podľa vlastného záujmu, ponúkame deťom 16 záujmových krúžkov. Ťažisko mimoškolskej činnosti na I. stupni bude obsiahnuté v práci ŠKD, krúžkovej činnosti a v príprave na súťažiach organizovaných pre 1. a 2. stupeň.