Školský klub a krúžky

 

Školský klub

Výchovno-vzdelávacia a reedukačno-intervenčná logopedická činnosť školy sa neobmedzuje len na pôsobenie pri vyučovaní. Uskutočňuje sa i mimo neho v rámci organizovanej činnosti v školskom klube a v internáte. Školský klub pracuje v čase od 6,30 do 17,00 h. počas pracovných dní. Združujú sa v ňom všetci internátni a mestskí žiaci 1. stupňa zamestnaných rodičov. Jeho poslaním je zabezpečovať pedagogicky účelné a zdravotno-hygienicky správne využitie voľného času žiakov, prípravu na vyučovanie a záujmovú činnosť. Deti sú zaradené do výchovných skupín.

Počty žiakov

Vo výchovných skupinách sú rovnaké ako počty žiakov v triedach. Činnosť v jednotlivých výchovných skupinách sa riadi podľa konkrétnych rozvrhov týždenných činností, v ktorých je rovnomerne zohľadnený čas pre oddychové, relaxačné a rekreačné aktivity, prípravu na vyučovanie a záujmovú činnosť. Využívanie voľného času detí. Vychádzajúc zo zásady, že voľný čas by mal zostať časom slobody a voľnosti, slobodného výberu aktivít podľa vlastného záujmu, ponúkame deťom 16 záujmových krúžkov. Ťažisko mimoškolskej činnosti na I. stupni bude obsiahnuté v práci ŠKD, krúžkovej činnosti a v príprave na súťažiach organizovaných pre 1. a 2. stupeň.

 

Záujmové útvary 2021/2022

P.A     Dramaticko-pohybový krúžok                           KÖLBL     R.

P.B     Športové hry                                                    REŽUCHOVÁ

P.C      Pohybové hry                                                  MANGÍRA

P.D     Nulťáčik                                                            HAUSKRECHTOVÁ

1.A     Športový krúžok                                                GENDIAROVÁ

1.B     Rozprávkové dobrodružstvá                             KOVÁČÍKOVÁ  I.

1.C      Výtvarníček                                                      TÓTHOVÁ

1.D     Stolno-tenisový krúžok                                      POÓROVÁ

2.A     Čitateľský krúžok                                               HRABOVSKÁ

2.B     Spoločensko-stolové hry                                   KOVÁČIKOVÁ  J.

2.C      Vševedkovia                                                     HLINKOVÁ

2.D     Relaxačné cvičenie                                           KONDAČOVÁ

3.A     Tanečný krúžok                                                  KÖLBL   M.

3.B     Loptové hry                                                        ŠTENCL