I N F O R M Á C I E – školská jedáleň

 Spojená škola internátna

Vlastenecké nám.č.1, 851 01 Bratislava, t.č.:02/ 624 12 998

Vedúca školskej jedálne : Michaela Churá

  

Finančné pásma na nákup potravín a úhrada režijných nákladov

platné od 01.01.2023

Špeciálna materská škola: zaradenie do finančného pásma A/4

                                             Potraviny    +    Réžia

Desiata                                   0,55 €      +    0,00 €  = 0,55 €

Obed                                       1,30 €      +    0,30 €  = 1,60 €

Olovrant                                   0,45 €      +    0,00 €  = 0,45 €

Spolu                                                                            2,60 € - Dotácia 1,40€ = 1,20€ za 1obed/1deň zák.zástupca

SŠI – žiaci  I.st vek. kat. 6-11 rokov: zaradenie do finančného pásma A/4

Obed                                        1,90 €       +    0,30 €  = 2,20 € - Dotácia 2,10€ = 0,10€ za 1obed/1deň zák.zástupca

 

SŠI – žiaci  II.st vek. kat. 11-15 rokov: zaradenie do finančného pásma A/4

Obed                                        2,10 €       +    0,30 €  = 2,40 € - Dotácia 2,30€ = 0,10€ za 1obed/1deň zák.zástupca

 

SŠI-Internát

I.st vek.kat. 6-11 rokov                     II.st vek.kat. 11-15 rokov

R              0,90 €                                              0,90 €

D              0,75 €                                              0,80 €

Ob            1,90 € + RN 0,30 €=2,20€              2,10 € + RN 0,30€=2,40€

Ol             0,65 €                                              0,65 €

V              1,10 €                                              1,30 €                  

SPOLU    5,60 € - Dotácia 2,10€                    6,05 € - Dotácia 2,30€

3,50€ za 1obed/1deň zák.zástupca               3,75€ za 1obed/1deň zák.zástupca

 

Študenti : zaradenie do finančného pásma A/4

Obed                    2,30 €         +    0,30 €   = 2,60 €

Zamestnanci školy, školského zariadenia a externí stravníci : zaradenie do finančného pásma B/4

Obed                    2,60 €         +    1,16 €   = 3,76 €

 

 

Poskytovaná strava:

Internátne deti : I.stupeň + II.stupeň – celodenná strava – raňajky,desiata,obed,olovrant,večera

Internátni žiaci stravu začínajú dňom príchodu - desiatou, končiacim dňom - obedom.

I.stupeň   : obed

II.stupeň  : obed

III.stupeň + dospelí stravníci : obed /varí sa jeden druh jedla/

 

Bankové spojenie -  platba cez banku a internet :

Číslo účtu   -   IBAN:SK77 8180 0000 0070 0058 9478

Konštantný symbol : 0308

Variabilný symbol : zadáva sa pridelené číslo  /nevyhnutné ho zadávať, priraďuje sa platba k stravníkovi/

Špecifický symbol : mesiac a rok platby 

Správa pre príjemcu: meno stravníka, v prípade ak sa nezhoduje s menom platcu, uľahčí sa nám identifikácia platby

 

Kontakt ŠJ

Tel.číslo: 02/ 624 12 998                               E-mail: jedalenzsi@gmail.com

 

Podrobné informácie ŠJ nájdete na stránke školy: www.zsivlastenecke.sk

Stránkové hodiny vedúcej úseku školského stravovania sú v pracovných dňoch v čase

od 700- do 800 hodiny