I N F O R M Á C I E – Školská jedáleň

 Spojená škola internátna

Vlastenecké nám.č.1, 851 01 Bratislava, t.č.:02/ 624 12 998

Vedúca školskej jedálne : Haláková Jarmila

  

Finančný limit na nákup potravín a úhrada režijných nákladov

platná od 01.09.2019

            Potraviny + Réžia=Spolu-Dotácia=Spolu

- Obed I.stupeň                    :               1,21 €        + 0,20€= 1,41€-   1,20€ = 0,21€

- Obed II.stupeň                   :               1,30 €        + 0,20€= 1,50€-   1,20€ = 0,30€

- Obed III.stupeň-študenti :               1,41 €        + 0,20€= 1,61€

- Raňajky Int.                        :               0,62 €

- Desiata Int.-Ist.                  :               0,52 €

- Desiata Int.-IIst.                 :                0,58 €

- Olovrant Int.                       :                0,35 €

-Večera Int.- I.st.                  :                0,76 €

                     -II.st.                  :                0,87 €

Dospelí stravníci

Fin.limit na potraviny   :                      1,41 €        + 1,06€= 2,47€

- Dospelí zamest.SŠI-platba šek:     1,11€

  Zamestnávateľ SŠI platba 55%:     2,47€ z toho 55% = 1,36€

Poskytovaná strava:

Internátne deti : I.stupeň+ II.stupeň –celodenná strava – raňajky,desiata,obed,olovrant,večera

Internátni žiaci stravu začínajú v pondelok desiatou, v piatok končia obedom.

I.stupeň   :obed

II.stupeň  :obed

III.stupeň + dospelí stravníci : obed / varí sa jeden druh jedla/

Bankové spojenie -  platba cez banku a internet :

Číslo účtu-IBAN:SK77 8180 0000 0070 0058 9478

Konštantný symbol : 0308

Variabilný symbol : mesiac, rok, číslo stravníka – údaje sú na šeku  

Správa pre príjemcu: meno stravníka, v prípade ak sa nezhoduje s menom platcu, uľahčí sa nám identifikácia platby

Kontakt ŠJ

Tel.číslo: 02/ 624 12 998                               E-mail: jedalenzsi@gmail.com

Podrobné informácie ŠJ nájdete na stránke školy: www.zsivlastenecke.sk

Stránkové hodiny vedúcej úseku školského stravovania sú v pracovných dňoch v čase

od 700- do 1400 hodiny.