I N F O R M Á C I E – Školská jedáleň

 Spojená škola internátna

Vlastenecké nám.č.1, 851 01 Bratislava, t.č.:02/ 624 12 998

Vedúca školskej jedálne : Haláková Jarmila

  

Finančný limit na nákup potravín a úhrada režijných nákladov

platná od 01.09.2021

                     Potraviny + Réžia=Spolu

- Obed I.stupeň                                  :           1,21 €        + 0,20€ = 1,41€

- Obed II.stupeň                                 :           1,30 €        + 0,20€ = 1,50€

- Obed III.stupeň-študenti               :           1,41 €        + 0,20€ = 1,61€

- Raňajky Int.                                      :           0,62 €

- Desiata Int.-Ist.                                :           0,52 €

- Desiata Int.-IIst.                               :           0,58 €

- Olovrant Int.                                     :           0,35 €

-Večera Int.- I.st.                                :           0,76 €

                     -II.st.                                :           0,87 €

 

Dospelí stravníci

Fin.limit na potraviny                        :           1,41 €        + 1,06€= 2,47€

-   Dospelí zamest.SŠI-platba šek  :           1,11€

     Zamestnávateľ SŠI platba 55%  :           2,47€ z toho 55% = 1,36€

Poskytovaná strava:

Internátne deti : I.stupeň+ II.stupeň –celodenná strava – raňajky,desiata,obed,olovrant,večera

Internátni žiaci stravu začínajú dňom príchodu desiatou, končiacim dňom obedom.

I.stupeň   :obed

II.stupeň  :obed

III.stupeň + dospelí stravníci : obed / varí sa jeden druh jedla/

Bankové spojenie -  platba cez banku a internet :

Číslo účtu-  IBAN:SK77 8180 0000 0070 0058 9478

Konštantný symbol : 0308

Variabilný symbol : mesiac, rok, číslo stravníka – údaje sú na šeku 

Špecifický symbol : mesiac a rok platby 

Správa pre príjemcu: meno stravníka, v prípade ak sa nezhoduje s menom platcu, uľahčí sa nám identifikácia platby

Kontakt ŠJ

Tel.číslo: 02/ 624 12 998                               E-mail: jedalenzsi@gmail.com

Podrobné informácie ŠJ nájdete na stránke školy: www.zsivlastenecke.sk

Stránkové hodiny vedúcej úseku školského stravovania sú v pracovných dňoch v čase

od 700- do 1400 hodiny.