Prijímacie konanie

Spojená škola internátna oznamuje zákonným zástupcom novoprijímaných  žiakov, že ako špeciálna škola nerobí zápis v elektronickej ani inej podobe. Povinnosť zúčastniť sa elektronického zápisu sa týka vašej kmeňovej (spádovej) školy podľa miesta bydliska a to aj v prípade, že dieťa bude prijaté do našej školy.

E- mail kontakt: zsi.skolska.psychologicka@gmail.com